www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปิด หจก. ต้องทำอะไรบ้าง

(1/1)

ไชย:
ปิด หจก. ต้องทำอะไรบ้างครับ- ถ้าปิดทัน ก่อนปี 49

- ถ้าปิดไม่ทัน 49 ต้องทำอะไรบ้าง  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอ้วน:
1.  เช็คก่อนเลยครับว่า  อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

2.  รายการในงบการเงินมีคงเหลือรายการอะไรบ้าง  จำนวนเท่าใด

3.  กิจการยังมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอีกหรือไม่

4.  หากสามารถเคลียร์รายการคงเหลือต่างๆ ได้เรียบร้อยแล้ว  ก็จะเตรียมแจ้งเลิกในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน  ดังนั้นหากนับวันดูแล้วถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะเลิกไม่ทันครับ  แต่ถ้าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ประมาณ  1  เดือนก็แจ้งเลิกได้ครับ ( เฉพาะ หจก. เท่านั้น )

5.  หากยื่นแจ้งเลิกไม่ทันในปี 49  ก็จะต้องยื่นงบปกติของรอบปีบัญชี 49 ไปก่อนครับ  และถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ยังมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบ ภพ.30  ไปจดกว่าทางสรรพากรจะมีหนังสือแจ้งขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.  ค่าใช้จ่ายในการแจ้งเลิก หจก.  ประมาณ  15,000 บาท

ไชย:
ขอบคุณครับ คุณอ้วน

puupo:
เปิด หจก.เดือน พ.ย.51

 ถ้าอยากปิด ธ.ค.52

ต้องแจ้งเลิกก่อนวันที่เท่าไหร่คะและถ้าต้องการปิด ต.ค.53

ทางสรรพากรจะคิดกำไรสะสมหรือไม่

รายได้ต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท

แต่กลัวเสียกำไรสะสม 30 % ตอนสิ้นปี

ไม่ทราบว่าจะเอารายได้แต่ละปีมารวมกัน

แล้วเสียกำไรสะสมหรือไม่คะ

puupo:
-หจก.ที่เปิดอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคะ

-รายการในงบการเงินนี่คืออะไรคะ งง

-ไม่มีภาระหนี้สินคะ

ถ้าอยากปิด เดือน ธ.ค.52

ต้องประชุมผู้ถือหุ้นวันที่เท่าไหร่บ้างคะ

และต้องยื่นแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันที่เท่าไหร่คะ

ขอบคุณคะ

รบกวนตอบด้วยคะ ดะจะไม่ทันการ

แล้วต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม