www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การชำระเงินค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่น

(1/1)

AP:
การชำระเงินค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่น ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร และทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าแทนเงินสดเช่นอะไรบ้าง และถ้ากรรมการสำรองจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าสามารถนำตีค่าแทนเงินสดได้หรือไม่

a-man:
ลองอ่านดูก่อนนะจ๊ะ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1004&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม