www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือน

(1/1)

ช่วยด้วย:
1.เราจ่ายเงินเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตอนสรุป ภงด 1ก จะทำอย่างไร เช่น เริ่มทำงาน 1 เดือน 3 เราจ่ายเงินเดือน 1 เดือน 4 และนำส่งภาษี วันที่ 7 เดือน 5

พอถึง จ่ายเงินเดือนของ เดือน 12 จ่ายวันที่ 1 เดือน 1 ปี2007และนำส่งภาษี เดือน 7เดือน 2 ปี 2007 อยากถามว่าตอนสรุป ภงด 1ก จะสรุปตามเงินเดือน หรือ ตราแบบนำส่ง ภงด1 เพราะตอนถามสรรพากรให้สรุปตามแบบ พอถามหน่วยงานสัมมนาให้สรุปตามเงินเดือน จริง

2. ถ้า เงินเดือน เดือน ละ 50,000 เริมทำงาน วันที่ 1 เดือน มี.ค 49 บริษัทได้จ่ายเงินเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน เช่นของเดือน มี.ค 49 จ่าย วันที่ 1/4/49 แบบนี้จะเสียภาษีเท่าไหร่

ผ่านมา:
เสียภาษีของเดือนที่ผ่านมาของเดือนมีนา ก็ยื่นเสียภาษีเมษาถึงจะได้รับเงินช้าก็แล้วแต่

town:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 58) เรื่อง    กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/3186.0.html1.  แบบ ภงด. 1ก นั้นจะเป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 49 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตาม หรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก ( ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก )  ตย.  มีพนักงาน  3  คนดังนี้  นาย ก.  กินเงินเดือน  10,000 บาท  นาย ข.  กินเงินเดือน  25,000 บาท  และนาย A  กินเงินเดือน  30,000 บาท  สรุปกิจการมียอดการจ่ายเงินเดือนๆ ละ 65,000 บาท  ซึ่งจะมี  นาย ข. และ นาย A  ที่จะมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง1.1  จะเห็นได้ว่า  ในการยื่นแบบ ภงด.1  ในแต่ละเดือน  นาย ก. ที่มีเงินเดือน  ไม่ถึงเกณฑ์จะต้องหักนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  จะไม่ระบุชื่อไว้ในการยื่นแบบ ภงด.1 ทุกเดือนก็ได้   เพราะไม่ถึงเกณฑ์กฏหมายไม่กำหนดให้ต้องยื่นแบบ  แต่พอตอนสรุปยอดตามแบบ ภงด. 1ก  กิจการก็จะต้องสรุปยอดเงินเดือนที่จ่ายให้นาย ก. ไว้ในแบบด้วย  แม้จะไม่ปรากฏชื่อในแบบ ภงด.1 ก็ตาม  หรือหากมีการระบุทุกชื่อไว้ในแบบ ภงด.1  แม้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ตาม  เวลาสรุปแบบ ภงด. 1ก  ก็จะเท่ากับแบบ ภงด. 1 ทุกเดือนครับ1.2  เงินเดือนของ เดือน 12 จ่ายวันที่ 1 เดือน 1 ปี 2007  ในแง่ทางบัญชีก็จะต้องบันทึกเป็นเงินเดือนค้างจ่าย  โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2006  แต่ในแง่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น  จะยึดตามเกณฑ์เงินสด  ดังนั้นเงินเดือนที่ได้รับในปี 2007  จึงค่อยถือเป็นเงินได้ของปี 2007  ครับ1.3  ส่วนการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งตามแบบ ภงด. 1  ก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์เงินสดครับ  ดังนั้นหากยังไม่จ่ายก็ยังไม่ต้องยื่น  มีผลให้แบบ ภงด. 1ก  ก็จะยึดตามเกณฑ์เงินสดเช่นกันครับ2.  ผมเข้าใจว่าเป็นการถามในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ให้ยึดตามเกณฑ์เงินสดครับ  โดยดูว่าในปี 49  คุณได้รับตัวเงินกี่เดือน  ก็ให้นำรายได้ที่ได้รับในปี 49  มารวมคำนวณ  เช่น  ในปี 49  คุณได้รับเงินเดือนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่  เดือน เมษายน - ธันวาคม  49  จำนวน  9  เดือนๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน  450,000 บาท  ส่วนเงินเดือนของเดือน ธันวาคม  ที่จ่าย  1 ม.ค. 50  ไม่ต้องนำมารวมคำนวณในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม