www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระบบโทรศัพท์

(1/1)

ชาลี:
ค่าระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในรีสอร์ท-โรงแรม ควรบันทึกเป็นอะไรดี และคิดค่าเสื่อมหรือไม่(ประมาณ 80,000 บาท)

ตะวัน:
บันทึกเป็นบัญชีระบบโทรศัพท์ก็ได้ ตัดจ่าย 5 ปี ปีละเท่าๆกันก็ได้ค่ะ

a-man:
Wow  ใช่แล้วจ๊ะ  คิดเหมือนพี่ตะวันเลย  เมื่อมีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบปีบัญชีก็ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์  แล้วทยอยตัดค่าเสื่อมราคาจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม