www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

(1/1)

Kan24:
ถ้าเช่ารถไม่เอาคนขับ  กับเช่ารถมีคนขับด้วย  การหัก ณ

ที่จ่ายแตกต่างกันหรือไม่   คือหมายถึงหักค่าเช่า แล้วหักค่าบริการหรือเปล่าคะ อย่างไร  และถ้ามูลนิธิเช่ารถ

พร้อมคนขับ จาก ขสมก. หักเท่าไรค่ะ อย่างไรคะ

007:
ถ้าเช่ารถ + คนขับ + นอกเส้นทางได้= บริการ หัก 3%

ถ้าเช่ารถ + คนขับ + นอกเส้นทางไม่ได้ = ขนส่ง หัก 1%

ถ้าเช่ารถอย่างเดียว = ค่าเช่า หัก 5%

เอ....มูลนิธิไม่น่าจะต้องหัก ณ ที่จ่ายนะครับ  ผู้รู้ช่วยยืนยันด้วยครับtown:
ถ้าเป็นค่าเช่า  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(5) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  ข้อ 6. กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น                        (1)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0                        (2)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุใน (3) หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0                        (3)  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม