www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เมื่อขาย เครมได้หรือไม่

(1/2) > >>

Kan24:
เมื่อขาย  ได้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ขายลงว่า  สด   เครมกับภาษีซื้อ เมื่อตอนยื่น ภพ. 30

ได้หรือไม่

ตะวัน:
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการขอหักภาษีซื้อไม่ได้ แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาอย่างย่อได้ คือผู้ประกอบการขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ซึ่งขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น ขายยา แผงลอย โรงภาพยนต์ โรงแรม ปั๊มน้ำมัน โรงหนัง เป็นต้น  แต่ถ้าผู้ซื้อร้องขอก็ต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ร้องขอ

Kan24:
ขอบคุณค่ะคุณตะวัน  ขอถามต่อคะ ที่เห็นคือสรรพากรแนะนำว่า  ร้านค้าปลีกที่ขายให้บุคคลจำนวนมากและให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  โดยระบุว่าชื่อเงินสด  ใน 1 วันให้ออกรวม  1 ใบได้  และเมื่อยื่นภพ.30  ก็ให้นำมาคำนวณห้กจากภาษีซื้อได้  ทำอย่างนี้ทุกเดือน จะถูกต้องไหมคะ  และร้านนี้ไม่เคยออกใบกำกับแบบเต็มรูปเลย

ตะวัน:
ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขายสินค้าหรือบริการที่มีมุลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 พันบาทในหนึ่งวันทำการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) โดยให้ลงรายการในรายงานภาษึขายเฉพาะมูลค่าสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดต่อวันที่ได้รับหรือพึงได้รับซึ่งเกิดจากใบกำกับภาษีดังกล่าว โดยต้องเก็บใบกำกับภาษีดังกล่าวไว้

Kan24:
ขอบคุณคะคุณตะวัน ถามต่อนะคะ  หมายถึงว่าให้ใช้ได้แค่ลงประกอบในรายงานภาษีขาย ว่า  ขาย  ภาษีขาย

แล้วในแบบ ภพ.30 ในช่องขาย ภาษีขาย จะลงแบบใน รายงานภาษีขายได้เหมือนกันไหมคะ  คือตัวเลขเดิม   แล้วถ้าลงไม่ได้จะลงอย่างไรคะ  ถ้าถือว่าไม่อาจนำมาขอหักภาษีซื้อไม่ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม