www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายชำระหนี้เกินยอกหนี้ และ รับชำระหนี้เกินยอดลูกหนี้ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

(1/1)

รุ่ง:
ถ้าเราชำระหนี้เกิน แล้วรู้ภายหลังจะบันทึกบัญชี อย่างไรถึงจะถูกต้อง และถ้าเราได้รับเกินบ้างเราจะทำอย่างไร และจะต้องออกใบอะไรให้เจ้าหนี้ และลูกหนี้หรือไม่

ตะวัน:
จ่ายเกินก็ขอคืน แต่ถ้าไม่ได้ก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในทางกลับกัน รายได้ได้รับเกินก็บันทึกเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

007:
ทำธุรกิจอะไรครับ  เกินได้อย่างไรครับ หรือว่าไม่รู้ยอดเงินที่ต้องรับและจ่ายจริงก่อนที่จะชำระ ซึ่งบางธุรกิจอาจจะบันทึกเป็น เงิน advance ก่อนก็ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม