www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

gasrim:
พอดีได้รับหนังสือหัก ณที่จ่ายจากลูกค้า  ซืึ่งเป็นค่าบริการ แต่ลูกค้าลงในช่่อง เงินได้หมวดที่ 1 ผิดหรือไม่ค่ะ ต้องเปลี่ยนไหม แล้วในช่อง ว/ด/ป ที่จ่ายนะ ไม่เขียน ลงวันที่แต่วันที่ออกหัก ณ ที่จ่าย รบกวนผู้รุ้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ  :-*

dangsc:
ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อแก้ไข และระบุให้ครบถ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม