www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าตีกอล์ฟ และแคคดี้

(1/2) > >>

ลิ้ม:
อยากทราบว่าเจ้านายได้ไปตีกอล์ฟโดยมีค่า กรีนฟรี และ แคคดี้ กับลูกค้า โดยออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าด้วย ไม่ทราบว่าตัวนี้สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม และ เคลมแวตได้ไหม เพราะว่ามีบ่อยมาก    ขอบคุณค่ะ

a-man:
เงินค่าเล่นกอล์ฟ ค่าเล่นกีฬา ค่าตอบแทนเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการในการใช้สิทธิตาม (1) หากการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง เป็นการจ่ายตามข้อกำหนดในลักษณะเป็นการจำกัดเฉพาะตัวบุคคลบางคนซึ่งเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตำแหน่งในลักษณะทำนองเดียวกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้เข้าไปใช้บริการได้ ไม่ว่าจะมีการนำบุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตำแหน่งในลักษณะทำนองเดียวกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าไปใช้บริการด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่ารายจ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเป็นการส่วนตัว ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร                              หากการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง เป็นการจ่ายตามข้อกำหนดเพื่อให้การรับรองลูกค้าหรือบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ตามมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากร และในการรับรองดังกล่าวเปิดโอกาสให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตำแหน่งในลักษณะทำนองเดียวกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าใช้บริการได้เป็นการทั่วไป ให้ถือว่ารายจ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่ารับรองที่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ตามมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากรอ่านเพิ่มเติมได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 56/2538

http://www.rd.go.th/publish/3591.0.html

007:
ชัดเจนครับ

ลิ้ม:
สรุปคือ ลงเป็นค่ารับรองเต็มจำนวน แวตเคลมไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ

town:
ถ้าเป็นการจ่ายตามข้อกำหนดเพื่อให้การรับรองลูกค้าหรือบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143  ก็ให้ถือว่าเป็นค่ารับรอง  ดังนั้นเมื่อเป็นค่ารับรอง  ก็ไม่สามารถเครดิตภาษีซื้อได้จึงต้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน  สิ่งที่คุณลิ้มเข้าใจจึงถูกต้องแล้วคร๊าบ ....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม