www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่

(1/1)

สุภาพร:
1.จดทะเบียนเมื่อ 31 ส.ค.49 อยากทราบว่าต้องยื่อ

ภงด.51,50หรือไม

2.ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

a-man:
1.  เมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคล  ตามประมวลรัษฏากรก็กำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ( ภงด.51 ) ตามมาตรา 67 ทวิ  แต่ให้ยกเว้นไม่บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata67_2

และต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ( ภงด.50 )  ตามมาตรา 68  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata682.  ดังนั้นจึงต้องมาดูครับว่ากิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น  กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  และมีรายการค้าหรือมีรายจ่ายหรือยัง  จึงจะบอกได้ครับว่าจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

จีว่า นิกก้า เซอร์วิส:
ผม เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการ รับ-ส่ง เอกสาร ครับ อยากทราบว่าพอได้ชื่อ นิติบุคคลมาแล้ว ขั้นตอนแรก เกี่ยวกับภาษีเราต้องทำอะไรบ้างครับ ขอแบบ ละเอียดๆ เลยได้ไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม