www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชี

(1/1)

นิด:
คือว่าส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนของปี 2554 ขาดไป แต่ส่งงบและปิดงบปี 2554 ไปแล้ว
และต้องไปจ่ายเงินที่ขาดพร้อมเบี้ยปรับในปี 2555 เป็นเงินประมาณ 98 บาท อยากทราบว่า
กรณีนี้เงินสมทบที่ส่งขาด ต้องบันทึก ในปี 2555 อย่างไรค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

dangsc:

--- อ้างจาก: นิด ที่ 18/06/2012  04:50:51 PM ---คือว่าส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนของปี 2554 ขาดไป แต่ส่งงบและปิดงบปี 2554 ไปแล้ว
และต้องไปจ่ายเงินที่ขาดพร้อมเบี้ยปรับในปี 2555 เป็นเงินประมาณ 98 บาท อยากทราบว่า
กรณีนี้เงินสมทบที่ส่งขาด ต้องบันทึก ในปี 2555 อย่างไรค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

--- ปิดอ้างถึง ---

ลองดูคำตอบที่ http://www.avaccount.com/accountcontent/index.php?topic=8342.0

ความเห็นส่วนตัว พิจารณาจาก
- ประมวลรัษฎากรมาตรา65ตรี(12)ระบุว่า "ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน"

- ทางบัญชีค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ไม่ได้บันทึกในปีที่เกิดขึ้นถือเป็นข้อผิดพลาดในงวดก่อน ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการคำนวณผิดพลาด(ตามกรณ๊คำถาม) หากมีสาระสำคัญต้องปรับงบการเงินของงวดก่อน (ย่อหน้า65-70 มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะNPAE)

ในทางปฏิบัติกรณีไม่มีสาระสำคัญให้ปรับในงบการเงินปีปัจจุบัน ไม่ต้องปรับในงบการเงินงวดก่อน
เมื่อปรับบัญชีในงบการเงินปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม