www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วน

(1/1)

tong2029s:
ผมเปิด หจก มีหุ้นส่วน 2 คน ตัวผมถือ 80%  อีกคน ถือ 20%  ซึ่งผมมีอำนาจเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

ต้องการจะเปิดบัญชีธนาคาร เป็น ชื่อ หจก. ผมได้หาข้อมูลแล้วร่างเป็นดังนี้ ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ครับ

แล้วหุ้นส่วนอีกคนต้องไปธนาคารด้วยหรือไม่ครับ เพราะว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ


รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน  ครั้งที่  1/2555

ของ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด??AAA???????               

ประชุมเมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2555     เวลา  13.00     ณ  บ้านเลขที่  55  ซอย 555  ..มี ผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน  ครบเป็นองค์ประชุม  โดย นาย ..(ใช้ชื่อผู้ถือหุ้น ?)...   เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

1.   พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร

ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า  การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม

พิจารณา เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  และกระแสรายวันของ ห้างหุ้นส่วน  กับธนาคาร  เพื่อความสะดวก  คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  ต่อไป  ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน   )  สาขา          ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ  ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประแสรายวันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)  สาขา  ราษฎร์บูรณะ  ได้ตามที่ประธานเสนอ

                 ประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า  การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท  มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง  ๆ  แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

              ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วน   นาย. (ผู้ถือหุ้น80%)...  เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้  มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท  โดยกำหนดให้  นาย.(ผู้ถือหุ้น80%)....  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.   พิจารณาเรื่องอื่น  ๆ  (ถ้ามี)

เรื่องอื่น  ๆ ไม่มีการพิจารณา  ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา  13.50  น.

      (ลงชื่อ).....ผู้ถือหุ้น80%..........................ประธานที่ประชุม

                     (..............................)

                         รับรองถูกต้อง


(ลงชื่อ)...ตรงนี้ต้องใส่ชื่อผู้ถือหุ้น.20%?.......................................................

   (.............................................)

          กรรมการ


ขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ

dangsc:

--- อ้างจาก: tong2029s ที่ 13/06/2012  12:47:45 PM ---ผมเปิด หจก มีหุ้นส่วน 2 คน ตัวผมถือ 80%  อีกคน ถือ 20%  ซึ่งผมมีอำนาจเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

ต้องการจะเปิดบัญชีธนาคาร เป็น ชื่อ หจก. ผมได้หาข้อมูลแล้วร่างเป็นดังนี้ ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ครับ

แล้วหุ้นส่วนอีกคนต้องไปธนาคารด้วยหรือไม่ครับ เพราะว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ


รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน  ครั้งที่  1/2555

ของ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด??AAA???????               

ประชุมเมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2555     เวลา  13.00     ณ  บ้านเลขที่  55  ซอย 555  ..มี ผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน  ครบเป็นองค์ประชุม  โดย นาย ..(ใช้ชื่อผู้ถือหุ้น ?)...   เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

1.   พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร

ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า  การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม

พิจารณา เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  และกระแสรายวันของ ห้างหุ้นส่วน  กับธนาคาร  เพื่อความสะดวก  คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  ต่อไป  ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน   )  สาขา          ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ  ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประแสรายวันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)  สาขา  ราษฎร์บูรณะ  ได้ตามที่ประธานเสนอ

                 ประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า  การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท  มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง  ๆ  แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

              ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วน   นาย. (ผู้ถือหุ้น80%)...  เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้  มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท  โดยกำหนดให้  นาย.(ผู้ถือหุ้น80%)....  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.   พิจารณาเรื่องอื่น  ๆ  (ถ้ามี)

เรื่องอื่น  ๆ ไม่มีการพิจารณา  ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา  13.50  น.

      (ลงชื่อ).....ผู้ถือหุ้น80%..........................ประธานที่ประชุม

                     (..............................)

                         รับรองถูกต้อง


(ลงชื่อ)...ตรงนี้ต้องใส่ชื่อผู้ถือหุ้น.20%?.......................................................

   (.............................................)

          กรรมการ


ขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ

--- ปิดอ้างถึง ---

เปลี่ยนคำว่า"บริษัท"เป็น"ห้างหุ้นส่วนจำกัด" และควรส่งสำเนาให้ธนาคารสาขาที่ต้องการเปิดบัญชีตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม