www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

(1/1)

ส้ม:
1 ห้างหุ้นส่วนสามัญเปิดสาขาได้ใหมคะ

2 ถ้าเปิดไม่ได้ คณะกรรมการชุดเดิมจดทะเบียนอีกชื่อในอีกจังหวัดหนึ่งได้ใหมคะ

3 มีหุ้นส่วนสามคนได้ใช่ใหมคะ

007:
1. ไม่ได้

2. ได้ แต่ต้องคนละวัตถุประสงค์กัน มิฉะนั้น สรรพากรจะถือว่าเป็นบุคคลเดียวกัน กล่าวคือต้องนำรายได้มารวมกันเพื่อยื่นเสียภาษีครับ

3. ได้ครับ กี่สิบคนก็ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม