www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดอยู่ในหมวดงบใด

(1/1)

พร้อม:
ขอทราบว่าสินค้สำเร็ตรูปต้นงวด/ปลายงวด จัดอย่ใรนส่วนใดของงบต้นทุนการผลิต

007:
สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดและปลายงวด ไม่ได้อยู่ในงบต้นทุนผลิตนะครับ  แต่อยู่ในงบต้นทุนขาย

อ้วน:
การลงบันทึกบัญชีสินค้าแบ่งได้ 2 ระบบ คือ

1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

 

1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

เป็นการบันทึกการรับจ่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องและบันทึกบัญชีต้นทุนขายทุกครั้งที่เกิดรายการขาย ในสต๊อกการ์ดจะแสดง ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าที่ซื้อขาย ตลอดจนยอดคงเหลือ ฉะนั้นถ้าต้องการทราบสินค้าคงเหลือในวันใดวันหนึ่ง คงเหลือเท่าไรก็สามารถคำนวณได้โดยรวมยอดคงเหลือครั้งหลังสุด ของสต๊อกการ์ดทุกสินค้าเข้าด้วยกัน แต่มีข้อเสีย คือ การบันทึกรายการอย่างนี้เป็นการเพิ่มภาระในการลงบัญชีอย่างมาก จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าราคาค่อนข้างสูงการบันทึกบัญชีแบบ  Perpetual

การบันทึกซื้อเชื่อ

Dr. สินค้า      XXX.-

Dr. ภาษีซื้อ    XXX.-

Cr. เจ้าหนี้การค้า   XXX.-   การบันทึกขายเชื่อ

Dr. ลูกหนี้      XXX.-

Dr. ต้นทุนขาย     XXX.-

Cr. ขายสินค้า      XXX.-

Cr. ภาษีขาย    XXX.-

Cr. สินค้า   XXX.-

   

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

เป็นการบันทึกรายการซื้อขายแต่ละครั้ง จะไม่มีการลงรายการสินค้า และไม่มีการบันทึกบัญชี ฉะนั้นระบบการลงบัญชีแบบ Periodic ยอดคงเหลือยกมาในบัญชีสินค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะสิ้นงวดบัญชี เพราะเมื่อมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมในระหว่างงวดจะลงรายการไว้ในบัญชีซื้อ และเมื่อขายสินค้าจะลงบัญชีขายเพียงคู่เดียวเท่านั้น ดังนั้นกิจการจึงจำเป็นต้องทำการตรวจนับสินค้าในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อนำไปจัดทำงบต้นทุนขายการบันทึกบัญชีแบบ   Periodic

การบันทึกซื้อเชื่อ

Dr. ซื้อสินค้า    XXX.-

Dr. ภาษีซื้อ      XXX.-

Cr. เจ้าหนี้การค้า   XXX.-การบันทึกขายเชื่อ

Dr. ลูกหนี้     XXX.-

Cr. ขายสินค้า    XXX.-  

Cr. ภาษีขาย    XXX.-   งบต้นทุนขาย คำนวณได้จาก

สินค้าต้นงวด    XXX.-

บวก : ซื้อสุทธิ   XXX.-

สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย   XXX.-

หัก : สินค้าปลายงวด  XXX.-

ต้นทุนขาย   XXX.-

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม