www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

(1/1)

เอเอ:
จะทำการจำหน่ายรถยนต์ ตอนนี้ราคาเหลือ 1 บาทแล้ว

ราคาทุนรถ 476,200 บาท และสมุดรถไม่มี จะทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษี

007:
ถึงแม้ว่ารถจะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ก็ต้องทำรายการการประชุมอนุมัติให้ขายเป็นเศษซาก แล้วลงบันทึกเป็นกำไรจากการขายรถยนต์  อ้วน:
การที่ไม่มีคู่มือจดทะเบียนรถนั้น  ทำให้ผมสงสัยว่า  จริงๆ แล้วรถยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการอยู่หรือไม่  หรือมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร  หากไม่มีข้อเท็จจริงใดเพิ่ม  การทำรายงานการประชุมก็เป็นหนึ่งในทางออกที่ดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม