www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสินทรัพย์

(1/1)

หน่อย:
โรงแรมกำลังก่อสร้าง

1. ถ้าซื้อโคมไฟ และ แป๊ปประปา บริเวณถนน=4000

2. ถ้าซื้แ สายไฟ 10000

3. มิเตอร์ไฟฟ้า นำ

แบบนี้สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ช่วยด้วย

หน่อย:
ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาติตัดคันหิน สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ณ ตอนนี้กำลังก่อสร้าง โรงแรม

อ้วน:
จากข้อ 1. - ข้อ 3. ดูจากอายุการใช้งานแล้ว  มีอายุการใช้งานเกิน  1  รอบปีบัญชี  ดังนั้นไม่สามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนในปีที่เกิด  แต่ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์  แล้วทยอยตัดเป็นต่าใช้จ่ายแต่ละรอบปีบัญชีโดยคิดเป็นค่าเสื่อมราคาส่วนที่ถามว่าค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตนั้น  ให้พิจารณาดังนี้

1.  เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือไม่  ถ้าเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้

2.  เป็นรายจ่ายที่หมดประโยชน์ในปีนั้นเลยหรือไม่  หรือมีอายุมากกว่า  1  รอบปี  เพราะถ้าหมดประโยชน์ในปีนั้น  ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนในปีที่เกิดรายการ  แต่หากมีอายุเกินกว่านั้น  ก็ให้ทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  เช่น  ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาต  จำนวน  4,000 บาท  มีอายุ  2  ปี  ก็ให้ทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายปีละ  2,000 บาท  เป็นต้นครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม