www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีค้าของเก่า

(1/3) > >>

แหม่ม:
เป็นยังไง มีแบบฟอมร์มั๊ยคะ แล้วใครต้องทำบ้าง

007:
รู้สึกว่าร้านทองก็ต้องขอใบอนุญาตนะ แล้วก็พวกรับซื้อของเก่าด้วย  รายละเอียดอื่นๆ ใครช่วยตอบทีนะ

อ้วน:
แนวทางการดำเนินงานการขายทอดตลาดและค้าของเก่า



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          1.1 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

            1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533



คำจำกัดความ

          2.1 การขายทอดตลาด หมายถึง การขายโดยเปิดเผยแก่มหาชน ด้วยวิธีให้โอกาสแก่ผู้ประมูลราคา ผู้ใดให้ราคาสูงก็มีสิทธิซื้อทรัพสินนั้นได้

         2.2 ของเก่า หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย

         2.3 การค้าของเก่า หมายถึง

               ก. ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

               ข. ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

               ค. ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล

               ง. ประเภทอื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น

          2.4 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หมายถึง

               ก. ผู้บังคับการกองทะเบียน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

               ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตจังหวัด

          2.5 นายตรวจ หมายถึง ปลัดจังหวัด  นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ และปลัดอำเภอแห่งท้องที่



     ขั้นตอนการดำเนินการ

          3.1 การขออนุญาต

               ก. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่จะดำเนินการ

               ข. อำเภอตรวจสอบเอกสาร หากครบถ้วน ถูกต้อง ส่งให้จังหวัด

               ค. จังหวัดตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอ หากครบถ้วน ถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตและส่งกลับ

                   อำเภอ

               ง. อำเภอแจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม

               จ. อำเภอสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งจังหวัด เพื่อบันทึกรายละเอียดลงในต้นขั้วใบอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน

          3.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต

               ก. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 90 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดิม

               ข. อำเภอดำเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาต



หลักฐานการประกอบการขออนุญาต

          4.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมใบประกอบธุรกิจและสำเนา

          4.2 ทะเบียนบ้านและสำเนา

          4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          4.4 ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนา

          4.5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทำการค้า หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือสัญญาเช่า

          4.6 ใบอนุญาตจากกรมศิลปากรและสำเนา กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประเภทโบราณ

               วัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ



คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต

          5.1 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          5.2 มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้

          5.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุก ตามความผิด ดังนี้

                        - ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา    การปลอมบัตร      และการปลอมใบสำคัญ สัญญาในการยืมเงิน

  ตราและในการให้ดอกเบี้ยและความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์

                        - ความผิดฐานปลอมแปลงดวงตรา  ปลอมบัตรตรา  และตั๋ว

                        - ความผิดฐานปลอมหนังสือ

                        - ความผิดฐานกระทำทุจริตในการค้า

                        - ความผิดที่ประทุษร้ายแก่ทรัพย์

                        - ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ฐานปล้นทรัพย์ และฐานสลัด

                        - ความผิดฐานกรรโชก

                        - ความผิดฐานฉ้อโกง

                        - ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

                        - ความผิดฐานรับของโจร



การปฏิบัติตนของผู้ขายทอดตลาดและผู้ค้าของเก่า

          6.1 ผู้ขายทอดตลาดปฏิบัติดังนี้

               ก. สำแดงคำแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นได้แจ้ง

               ข. อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาด และพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตต่อนายตรวจเมื่อเรียกตรวจ

               ค. มีสมุดบัญชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการขายนั้น ๆ ลงไว้

               ง. แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเต็ม

               จ. สำแดงนามของตนและคำว่า "ผู้ทอดตลาด" ไว้เหนือประตูชั้นนอกแห่งสำนักงาน

         6.2 ผู้ค้าของเก่าปฏิบัติดังนี้

              ก. แสดงนามของตนและคำว่า "ผู้ค้าของเก่า" ไว้ ณ ที่ทำการค้าของตนพร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้ชัดแจ้ง

              ข. มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการค้าลงไว้ทุกราย สมุดบัญชีตาม

                  ที่กล่าวนี้ ต้องทำตามแบบและนำมาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนาม และประทับตราก่อนทุกเล่ม

              ค. แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้น

                  เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต

              ง. ทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชี เพื่อสะดวกในการสำรวจ



     การพิมพ์ลายนิ้วมือ

     ให้อำเภอขอความร่วมมือสถานีตำรวจท้องที่เป็นผู้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอใบอนุญาต เพื่อส่งไปตรวจสอบ

  คุณสมบัติตาม มาตรา 6(3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ที่กอง

  ทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไม่ต้องรอผลการตรวจสอบ)



     หน้าที่ของนายตรวจ

        8.1 ตรวจตราผู้ได้รับอนุญาตขายทอดตลาดในท้องที่ตนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ตามหน้าที่ของผู้ขายทอด

  ตลาดอันต้องกระทำตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 มาตรา 7 ข้อ ก. ข. ค.

  และ ง. หรือไม่ ส่วนการขายทอดตลาดเร่ ซึ่งไม่ได้ขายประจำในสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้ เมื่อผู้ขายทอดตลาด

  ได้แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าตามความใน ข้อ ฆ. แห่งมาตราเดียวกันนี้ ก็ให้นายตรวจซึ่ง

  ประจำอยู่ในท้องที่ที่มีการขายทอดตลาดนั้น ไปตรวจดูว่าผู้ขายทอดตลาดได้ปฏิบัติถูกต้องตามความในข้อ ก. ข. ค.

  ดังกล่าวแล้วนี้หรือไม่เช่นเดียวกัน ถ้าปรากฏว่ายังมีสิ่งบกพร่องอยู่ก็ให้ผู้ขายทอดตลาดนั้นดำเนินการเสียให้ครบ

  ถ้วนบริบูรณ์เสียก่อน จึงให้ทำการขายทอดตลาดได้

         8.2 ตรวจตราผู้ค้าของเก่าว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด

  และค้าของเก่า พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2495 มาตรา 8 ข้อ ก. ข. ค. และ ฆ. ครบถ้วนหรือไม่ ถ้า

  บกพร่องก็ให้ผู้ค้าของเก่าดำเนินการเสียให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก่อน จึงให้ทำการค้าของเก่าได้

        8.3 ตรวจบัญชีและทรัพย์สินสิ่งของการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินสิ่ง

  ของได้มาโดยการทุจริตให้รีบรายงานตามลำดับชั้น จนถึงเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาสั่งการ

        8.4 ตรวจตราผู้ขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากปรากฏว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องและเข้า

  ลักษณะความผิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ให้นาย

  ตรวจบันทึกความผิดส่งสถานีตำรวจท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบ

  อนุญาตทราบ ซึ่งกรมการปกครองได้กำหนดแบบบันทึกผลการตรวจให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว

        8.5 การย้ายที่ทำการหรือร้านขายทอดตลาดและค้าของเก่าจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามที่ได้กำหนดไว้ใน

  ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของ

  เก่า พ.ศ. 2474 ลงวันที่ 3 กันยายน 2484 ว่าให้ผู้รับอนุญาต แจ้งนายตรวจทราบโดยมิชักช้า ดังนั้น เมื่อนายตรวจ

  ได้รับทราบแจ้ง การย้ายจากผู้ทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่ารายใดแล้ว นายตรวจจะต้องตรวจอาคารสถานที่

  ตั้งตลอดจนสถานที่เก็บทรัพย์สินว่าเหมาะสมหรือไม่ พร้อมกับทำแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง แล้วรายงานเสนอ

  ความเห็นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสั่งการ หากได้รับอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม

  ความเป็นจริง



     อัตราค่าธรรมเนียม

     9.1 การขายทอดตลาด ปีละ 15,000 บาท

     9.2 การค้าของเก่า

            ก. ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฏหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

                พิธภัณฑสถานแห่งชาติ     ปีละ 12,500 บาท

            ข. ประเภทเพชร พลอย ทอง นาค เงิน หรืออัญมณี     ปีละ 10,000บาท

            ค. ประเภทรถยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์     ปีละ 7,500 บาท

            ง. ประเภทอื่น ๆ     ปีละ 5,000 บาท

                ผู้ค้าของเก่ารายเดียวหลายประเภท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่สูงกว่าประเภทเดียว



     ความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า

     10.1 ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือประกอบอาชีพดังกล่าวภายหลังที่

             ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท

             หรือทั้งจำทั้งปรับ  หากเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่าประเภทโบราณ

             วัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

             ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     10.2 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ หรือทำการขายทอดตลาด

             หรือค้าของเก่าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท        10.3 ผู้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตรวจทันที

             เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ต้องระวางโทษ

             จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท        หากเป็นการกระทำเกี่ยวกับ

             ทรัพย์เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

อ้วน:
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474   ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.kodmhai.com/m4/m4-2/H18/H-18.html

แหม่ม:
อย่างงี้ก็ไปจดได้ 2 ที่คือสนง.ตำรวจแห่งชาติและ

อำเภอใช่มั้ยคะ



แต่เท่าที่เห็นมา ไม่เห็นร้านค้าของเก่า แปะป้ายว่า ค้าของเก่ากันเลย ถ้าเราทำมันจะประหลาดมั้ยคะ



สมุดบัญชีทุกเล่มต้องนำมาให้เจ้านพักงานประทับตราก่อน นี้ เป็นเล่มเดียวกับที่ใช้ลงบัญชีเพื่อส่งกรมสรรพากรหรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม