www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

(1/1)

tip:
 เนื่องจากว่าได้เข้ามารับงานช่วงปลายปี 48 และทางบริษัท ได้จ้างสำนักบัญชีปิดงบการเงินให้ โดยบริษัท มีการเปิดบิลขายให้แก่กันในระหว่างบริษัทในเครือ  เมื่อสรุปส่งงบการเงินแล้ว พบว่า บริษัทสรุปยอดลูกหนี้คงค้างตกไป 2 รายการ และบริษัท ในเครือ(ตามงบการเงิน )ก็สรุปยอดเจ้าคงค้าง หายไป 2 รายการเช่นกัน  ทำให้ยอดคงเหลือตามG/L ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามที่นำส่งงบการเงิน จะแก้ไขรายไรค่ะ  แจ้งทางสำนักบัญชีแล้ว ก็บอกว่าจะดูให้ รบกวนช่วยตอบให้ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

007:
แสดงว่าปีก่อน บริษัทยังไม่ได้บันทึกรายการขายให้แก่บริษัทในเครือไว้ในบัญชี(G/L) ดังการการปรับปรุงทำได้โดย dr.ลูกหนี้ cr. กำไรสะสมอ้วน:
ตามที่คุณ 007  เสนอก็เป็นวิธีหนึ่ง  ส่วนผมมองว่าถ้าจะไม่ปรับปรุงกำไรสะสมจะดีกว่ามั๊ย  เพราะผมก็มองว่าทั้ง 2 บริษัท  ก็น่าจะยังไม่เปิดใบกำกับภาษีขาย และก็ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อ  แต่ไม่ทราบว่า  รายงานสินค้าคงเหลือจะมีผลกระทบด้วยหรือไม่เท่านั้น  ดังนั้นถ้าไม่กระทบรายการสินค้าคงเหลือ  เป็นผมก็จะทำว่าเกิดรายการในปี 49  ไปเลยครับ  ด้วยเหตุผล  2  ข้อคือ

1.  จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษีขาย

2.  รายงานสินค้าคงเหลือในกรณีที่ไม่มีผลกระทบ

ลิสา:
เห็นว่าน่าจะปรับปรุง จริงอยู่โดยปกติแล้วหากกระทบเฉพาะงบดุลเราไม่ทำการปรับปรุงเพราะสินทรัพย์หรือหนี้สินจะหักล้างกันในปีถัดไป ดังนั้นควรปรับปรุงเหมือน 007 เพราะกระทบกับงบกำไรขาดทุนทำให้แสดงกำไรต่ำไป ส่วนบริษัทในเครือทำให้แสดงต้นทุนที่ต่ำไปเหมือนกัน

wh:
<font color=red>test</font>

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม