www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

(1/1)

GET:
1. ก. ขายสินค้าให้ ข. และส่งสินค้าให้ข. ที่DC ข.หักหน้าบัญชีมาเป็นค่า DC ก. หัก ณที่จ่าย 1% ใช่หรือไม่คะ

2. คำถามตามข้อ 1 แต่ข. หักหน้าบัญชีมาแจ้งว่าเป็นค่า

DC ข. กระจายสินค้าให้สาขา ข. อีก ถามว่า ก. หัก ณที่จ่าย 3 % หรือ 1 % คะ เพราะ ข. มา Charge ค่ากระจายสินค้าจาก DC ข. ให้สาขาของ ข. เอง มิใช่ก. เป็นผู้ส่งให้

town:
1.  คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับ  ถ้าความหมายของ DC  หมายถึง  การกระจายสินค้า  เพราะการจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 นั้น  จะต้องเป็นการขนส่ง  ซึ่งจะต้องไม่มีบริการอื่นนอกจากขนส่งเท่านั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ

2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

3) ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%ผมจึงคิดว่า  ข.  ให้บริการแก่  ก.  มากกว่าครับ  ดังนั้นควรหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ครับ2.  ในลักษณะนี้  ต้องดูข้อเท็จจริงครับว่า  สรุปแล้ว  ก. กับทาง ข.  มีการตกลงซื้อขายสินค้ากันอย่างไร  และมีการตกลงในเรื่องการส่งสินค้ากันอย่างไร  ใครจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  แต่ในเบื้องต้นผมวิเคราะห์ว่า  ข.  ให้บริการมากกว่าจะเป็นขนส่งครับ  ดังนั้นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ยกเว้น  ข. จะประกอบธุรกิจขนส่งแต่เพียงอย่างเดียว  ก. ก็จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม