www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มูลค่าซาก

(1/1)

คุณมยุรา:
อยากทราบว่าถ้าเราตัดค่าเสื่อมของทรัพย์สินเป็น 0 ไปแล้วในปีก่อน ๆ  จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะที่จะทำให้สินทรัพย์เราเหลือ 1 บาทในบัญชี

a-man:
แน่ๆ  ผมจะไม่เลือกปรับปรุงกำไรสะสมครับ  แต่จะปรับปรุงรายการในปีแทนครับ  โดย

Dr.  สินทรัพย์   1  บาท

Cr.  รายได้อื่น  1  บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม