www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลียบเทียบ

(1/1)

จอย:
ธุรกิจอพาสเม้นต์ กับ ธุรกิจเซอร์วิสอพาสเม้น ข้อ กฎหมายต่างกันอย่างไร การบริการมีข้อจำกัด หรือไม่อย่างไร เพราะ เซอร์อพาสเม้นต์ กึ่งโรงแรม

a-man:
ถ้าเป็นเรื่องของข้อกฏหมายระหว่าง  2  อันนี้ผมก็ไม่ทราบ  รู้แต่ความแตกต่างระหว่างหอพัก  กับอพาร์ทเมนต์ครับ  แม้จะเป็นธุรกิจห้องเช่าเช่นเดียวกัน  แต่หอพักจะต้องยื่นขอและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหอพัก  ภายใต้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  โดยหอพักที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. นี้หมายถึงหอพักเอกชนที่รับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา เข้าพักตั้งแต่  5  คนขึ้นไป  รวมถึงโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาเสริมสวย  ช่างกล  ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือวิชาอื่นๆ  ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งตาม พรบ. โรงเรียนราษฏร์ พ.ศ. 2497  ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม