www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคิด VAT 7 %

(1/3) > >>

007:
การคิดทำอย่างไรบ้างครับ แล้วมีหลักการคิดอย่างไร

007:
อืมม.

town:
ลองศึกษาจากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง    กำหนดแบบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ

http://www.rd.go.th/publish/3374.0.htmlความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html

พอล:
ธุรกิจโรงเรียนเอกชน 15(2) ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเก็บ VAT&% กับนักเรียนที่เข้ามาเรียนภายในโรงเรียน ในทางตรงข้ามหากบริษัทที่ส่งนักเรียนเข้ามาเรียนร้องขอให้ออกใบแจ้งหนี้ที่มี VAT7% ระบุไว้ ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้หรือไม่ และมีผลที่ตามมาอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำด้วยครับ

น้องแก้ม:
การจำหน่ายสินค้าประเภทใดที่ไม่ต้องมีvat 7%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม