www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคลจ้างชาวต่างชาติมาทำงานได้ใหมคะ

(1/1)

สบู่:
1.เป็นร้านแปลเอกสารค่ะ สามีเป้นชาวต่างชาติ จดทะเบียนสมรสกัน สามีสามรถมีชื่อร่วมในคณะบุคคลได้ใหมคะ

2. ถ้าร่วมในคณะไม่ได้ ให้เป้นพนักงานได้ใหมคะ

3. ถ้าเป็นพนักงานได้ สามรถเข้าประกันสังคมได้ใหมคะ เสียเท่าคนไทยใหมคะ

town:
1.  ในการจดคณะบุคคล  ไม่มีกฏหมายห้ามมิให้คนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนครับ  ดังนั้นผมก็มองว่าสามีของคุณสบู่สามารถมีชื่อร่วมในคณะบุคคลได้ครับ2.  การจะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน  นายจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลครับ  ( ยกเว้น  3  สัญชาติ ที่ทำงานในส่วนของการใช้แรงงาน  นายจ้างจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ครับ )  ดังนั้นในกรณีของคุณสบู่  สามีไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน  โดยที่คณะบุคคลเป็นนายจ้างได้ครับ3.  ถ้าคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้าทำงาน  และเป็นลูกจ้าง  ก็จะต้องแจ้งเข้าประกันสังคมครับ  และก็จะต้องหักนำส่งประกันสังคมในอัตราเท่ากับคนไทยครับ

วาสนา:
คนถือพาสสปอร์ท่องเที่ยวเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้หรือเปล่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม