www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้จากการรับเหมา ถ้าเราทำืำเป็นสัญญาขึ้นมา จะต้องเสีย vat ไม๊ครับ

(1/1)

opp:
ถ้าสมมุติว่า เรามีรายได้จากการรับเหมา ต่อปี 2 ล้านบาท  แต่รายได้ตัวนี้เราทำเป็นหนังสือสัญญาว่าจ้างแรงงานขึ้นมา ปีต่อปี  แบบนี้รายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรืเปล่าครับ

อ้วน:
1.  การรับเหมาก่อสร้าง  ถือเป็นงานบริการ  ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว หรือ จะเป็นการรับเหมาทั้งค่าของและค่าแรงก็ตาม )  ดังนั้นหากใน 1 รอบปีบัญชี  มีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก็จะต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับส่วนการจะเลี่ยงแยกเป็นสัญญาปีละฉบับ  ในความเห็นส่วนตัวผม  ก็สามารถทำได้ครับ  แต่ต้องดูความเหมาะสมด้วยครับ  เช่น

1.  การแยกลักษณะของงานแต่ละสัญญา  โดยมีการระบุขอบเขตของงานที่ชัดเจน  ไม่ควรเป็นงานที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลเดียวกันทั้ง  2  สัญญา  ( เพราะอาจถูกท่านสรรพากรมองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่แยกสัญญา  ซึ่งเสี่ยงที่จะถูกประเมินได้ครับ )

2.  ดังนั้นถ้าหาผู้รับเหมา  เป็น 2 คน  โดยแยกคนละสัญญาก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า  โดยคุมแต่ละสัญญาให้มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

3.  เมื่อแยกสัญญาแล้ว  ก็ให้ระวังในเรื่องของการรับเงิน-จ่ายเงินด้วยครับ  ควรจะสัมพันธ์กับสัญญาที่ทำขึ้น

4.  เมื่อเป็นบริการก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม