www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่าง

(1/1)

จอย:
ขอตัวอย่างคำชี้แจ้งเรื่องแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่ อาคาร ภ.พ 05.1 เนื่องจาก เราได้อนุญาติวันที่ 15/3/49 แต่ จด ภ.พ 01 วันที่ 1/9/49 และยังไม่มีการก่อสร้าง ต้องการเขียนคำชี้แจงสรรพกร

รบกวนคุณอ้วนช่วย ด้วย

อ้วน:
ต้องขอโทษด้วยครับ  ผมก็ไม่มีตัวอย่างเลยครับ  แต่ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.htmlดูข้อ 5 (7) ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการใช้พื้นที่อาคารดังต่อไปนี้ ต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่                                 (ก) รายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อการอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มทำการก่อสร้างอาคารหรือวันที่ได้รับอนุมัติให้ทำการก่อสร้างอาคาร แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่ได้ทำการก่อสร้างอาคารมาแล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ให้แจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2535ซึ่งตามความเข้าใจของผม  ผมยังรู้สึกสับสนข้อมูลที่คุณจอยให้มา  เพราะผมมองว่า  การที่จะยื่นแบบประมาณการใช้พื้นที่อาคารตามแบบ ภพ.05.1  ได้นั้น  ผู้ขอน่าจะต้องเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก่อน  แต่ตามข้อมูลที่ให้มาปรากฏว่า  เป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหลังวันที่ได้รับอนุญาติ  ซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับในเรื่องของตัวอย่างนั้น  ถ้าเป็นผมผมจะขอข้อมูลจากทางกรมสรรพากร  ในส่วนของที่เป็นเนื้อหาที่จะต้องมี  เช่น  ลักษณะของโครงการกี่ชั้น  เนื้อที่ใช้สอยกี่ตารางเมตร  ในแต่ละชั้นมีลักษณะการใช้พื้นที่อย่างไร  ใน***ส่วนเท่าใด  เป็นต้นครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม