www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต่อจากกระทู้ เรื่องเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ์---คุณอ้วนช่วยตอบด้วยคะ

(1/1)

C:
ปีนี้ขาดทุน 3 ล้านแต่ปีที่ผ่านๆ มามีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรไม่ทราบว่าจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่คะ คือจ่ายจากกำไรของปีก่อนๆๆ คะ เช่น ปี 05 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเหลือ 29 ล้าน พอปี 06 ขาดทุน 3 ล้าน เหลือกำไรสะสม 26 ล้านตรง 26 ล้านจ่ายเงินปันผลได้มั้ยคะ...ขอคำแนะนำด้วยคะ

อ้วน:
กระทู้เดิม

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3878&c=actจ่ายเงินปันผลได้ครับ  เพราะเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรทางบัญชีเท่านั้น  ซึ่งในกรณีนี้คือ 26 ล้านบาท  แต่ในการจ่ายเงินปันผลนั้นยังมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอีก  ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมใหญ่  หรือการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฏหมาย  เป็นต้นศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลได้ที่กระทู้  03294

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3294&c=act

Chan:
ขอบคุณคุณอ้วนมากคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม