www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีที่สามารถขึ้นทะเบียนได้

(1/1)

007:
คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีที่สามารถขึ้นทะเบียนได้

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไรพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ตามมาตรา 7(6)  ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี  และอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า   เรื่อง  กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี  พ.ศ.2543   ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2544  เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้  ดังนี้1.  ใครคือผู้ทำบัญชี

      ผู้ทำบัญชีตามประกาศดังกล่าว  ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

      1.1    กรณีที่เป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

            ผู้ทำบัญชีคือ  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  สมุห์บัญชี  หัวหน้าแผนกบัญชี  หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

      1.2    กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี

            1.2.1  สำนักงานที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล  ผู้ทำบัญชี คือ หัวหน้าสำนักงาน

            1.2.2  สำนักงานที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล  ผู้ทำบัญชี คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี

            1.2.3  สำนักงานที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  ผู้ทำบัญชี คือ  กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี

            1.3    บุคคลธรรมดา  กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ

            1.4    ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี  กรณีที่ผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีเกินกว่า  100  ราย

            1.5    บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุ ตาม 1.1 - 1.4

                   คุณวุฒิของผู้ทำบัญชีที่กำหนด  พิจารณาตามขนาดของธุรกิจและตามประเภทนิติบุคคล  ดังนี้

                   

                   กลุ่ม 1  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  และบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ณ วันปิดบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา  มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท  สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาทและรายได้รวม  ไม่เกิน 30 ล้านบาทผู้ทำบัญชี  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทางทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ เทียบว่าไม่ต่ำกว่า อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี                    กลุ่ม 2  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  และบริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   ที่มีทุนจดทะเบียน  สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม  รายการใดรายการหนึ่ง เกินกว่าที่กำหนดในกลุ่ม 1 และธุรกิจที่มีความสำคัญ  คือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์  เครดิตฟองซิเอร์ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนผู้ทำบัญชี  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย  หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ  เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี2.  ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร     ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ  ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตามแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี (แบบ ส.บช. 5 ) ภายใน 60 วันนับแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2544  (10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2544)  หรือนับแต่วันเริ่มทำบัญชีแล้วแต่กรณี  โดยยื่นแบบ ส.บช. 5  พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

      2.1  สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา / ปริญญาพร้อมทรานสคริป) 1 ฉบับ

      2.2  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างละ 1 ฉบับ

      2.3    รูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป  (ส่วนภูมิภาค  จำนวน 3 รูป)

         

               อนึ่ง ท่านสามารถdownload แบบ ส.บช.5 จากเว็บนี้โดยคลิกไปที่แบบพิมพ์ต่าง ๆ3.   การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี

      การแจ้ง  มี  2  วิธี      ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีด้วยตนเอง

      -  กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นที่ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ    กรมทะเบียนการค้า เลขที่  44/100 ถนนนนทบุรี1  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 1 ชุด

      -  กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค  ยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด ที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่   พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 2  ชุด      ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์

      -  ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้นพร้อมแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม