www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ยที่สามารถนำมาเป็น คชจ.

(1/1)

peet:
ดอกเบี้ยประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาเป็น คชจ.ส่งภาษี

และดอกเบี้ยใดบ้างที่ไม่สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายแต่สามารถนำไปหักตอนสิ้นปี

007:
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นรายจ่ายได้คือดอกเบี้ยการกู้ยืมที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ

และดอกเบี้ยที่ไม่สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้คือดอกเบี้ยเช่าซื้อครับผู้รู้เสริมด้วยนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม