www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สหกรณ์

(1/1)

tawanrat:
สหกรณ์ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคล ต้องการทราบว่าการจัดตั้งสหกรณ์มีวิธีดำเนินการอย่างไร

007:
ขั้นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ (ขั้นขอคำแนะนำ)1. คณะบุคคลผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด2. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปชี้แจง ให้ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำขั้นตอนการจัดตั้ง สหกรณ์ การจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการขอจดทะเบียน จัดตั้งสหกรณ์

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์a. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (การยื่นคำขอสหกรณ์จะยื่นเป็นหนังสือด้วยตนเองหรือ ยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้)เอกสารที่ใช้มีดังนี้

1. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

2. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อม

    ลายมือชื่อและจำนวนหุ้นที่จะถือ จำนวน 2 ชุด

3. สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็น

    สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

4. สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งเป็นสมาชิก

    สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

5. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม

    ของสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

6. ข้อบังคับของสหกรณ์

    - สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง

      สหกรณ์นิคม จำนวน 10 เล่ม

    - สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า

      สหกรณ์บริการ จำนวน 8 เล่ม

b.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร แล้วรายงานขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียน สหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์c. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับแจ้งการรับจดทะเบียน สหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้วดำเนินการแจ้ง คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งส่งใบสำคัญรับ จดทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไปข้อมูลจาก : http://www.cpd.go.th/

เปา:
อยากรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

prn technology:
ขอแนะนำเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก  compuprint  รุ่น  sp40

เครื่องพิมพ์คุณภาพสูงได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตจากประเทศอิตาลีให้จำหน่ายในประเทศไทย (นำเข้าอย่าถูกต้อง)

เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย  และเป็นเครื่องที่ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้วางใจเลือกใช้  เช่น ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารธนชาติ  ธนาคารไทยธนาคาร  เป็นต้น  รวมถึงสหกรณ์  เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ และธนาคารต้นแบบกองทุนหมู่บ้าน และ   องค์การบริหารสวนตำบล  (อบต)   รองรับการใช้งานกับ  ระบบบัญชี e-LAAS สามารถพิมพ์เช็คและใบถอนได้ โดยการใช้คำสั่งพิมพ์เช็ค หรือพิมพ์ใบถอนจากปุ่มในหน้าพิมพ์เช็ค

                      คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Compuprint รุ่น SP40  

(หัวพิมพ์ปรับระยะอัตโนมัติตามความหนาของสมุดคู่ฝาก/กระดาษ)

ระบบการพิมพ์         : หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ(Automatic Gap Adjustment )                  

จำนวนหัวพิมพ์         : 24 เข็มพิมพ์

ความเร็วในการพิมพ์.                        : มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 600 CPS

                                                                                      15 cpi         12 cpi         10 cpi

                                                                 Draft             600 cps      480 cps       400 cps

                                                                 LQ                200 cps      164 cps       133 cps

ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว           :  5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20, 24 CPI

ระบบการ Setup เครื่องพิมพ์              :  การ Setup printer SP40 เป็นแบบ Optical Mark Reading

ทางเข้ากระดาษ                                  :  สามารถวางสมุทรที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment)

ความละเอียดในการพิมพ์        : Graphic 360x360 dpi

ชุดคำสั่ง (EMULATIONS)   : Emulations IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ®:  LQ2550/                  LQ1170,IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068

ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์        : 94 Characters at 10 CPI

ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน)        : RS232 serial, IEEE1284 parallel,(Automatic Interface Switching) USB2.0 Interface

อายุหัวพิมพ์                          : พิมพ์ 400 ล้านตัวอักษร

ความกว้างในการพิมพ์                       :  94  ตัวอักษรที่  10 CPI

ระบบพิมพ์ภาษาไทย                          : สามารถพิมพ์รหัสภาษาไทยได้

ความหนาของกระดาษ           : สูงสุดถึง 2.0 มม.

จำนวนสำเนา           : (ต้นฉบับ+สำเนา 5 ฉบับ)

หน่วยความจำ                                     :  64 KB

ระบบการ SETUP                              :  เป็นแบบ Optical Mark Reading (Automatic set-up)  OCR

อายุผ้าหมึก              : 4   ล้านตัวอักษร

ระดับเสียงการพิมพ์           : 55 dBA

กระแสไฟ              : สูงสุด 120 วัตต์  Standby 7 วัตต์

ขนาด (WxDxH)           : 400 x 200 x 295 mm.

น้ำหนัก              : 12  Kg.

บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด  

79 ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย  แขวงคันายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230

Tel : 0-29063121-22   Fax : 0-29063132   Email : info@prn-tech.com  ( ติดต่อ ศุภชัย 086-3094504 )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม