www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายเงินให้บริษัทในเครือที่ต่างประเทศ

(1/1)

Chan:
บริษัท E ได้ทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ จากบริษัท ไทย เป็นค่าใช้จ่ายเช่น ค่าส่งเอกสารมาที่เมืองไทย และเงินเดือนพนักงานต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทย อยากทราบว่า เมื่อเราจ่ายเงินให้บริษัท E ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร(ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทต่างประเทศสำรองจ่ายให้บริษัทในไทยก่อน ส่วนหนึ่งเช่นซื่ออะไหล่ส่งมาให้ที่เมืองไทย)

007:
ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ออกให้ก่อนนั้น ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

แต่ถ้าเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเรา ต้องหัก ณ ที่จ่าย 15% ครับ แต่ต้องดูเงื่อนไขต่างๆเพิ่มครับตามกระทู้ข้างล่างhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3058&c=actและhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2832&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม