www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักภาษีค่าธรรมเนียมธนาคารวันละ30บาท

(1/2) > >>

พุทรา:
ออกหนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่าย 3%คิดเป็นค่าบริการเดือนละครั้ง ค่าธรรมเนียมธนาคารผ่านเช็ควันละ30บาทจากการโอนเงินบัญชีสะสมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน   โดยนำส่งภงด53เดือนละครั้ง ถูกต้องหรือไม่คะ

007:
ไม่น่าจะถูกนะครับ ผู้รู้ช่วยตอบทีผมคิดว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ถึง 1000 บาท ก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่ถ้ามีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนใหญ่ ธนาคารจะออกให้นะครับอ้วน:
ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.htmlดู "ข้อ   12/5   การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตามสัญญารายหนึ่ง ๆ มีจำนวนตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึงหนึ่งพันบาท "สรุป  จึงต้องดูครับว่า  ตกลงแล้วมีการทำเป็นสัญญาหรือไม่  เพราะโดยส่วนใหญ่หากมีการทำเป็นสัญญา  แม้การจ่ายในแต่ละครั้งจะไม่ถึงหนึ่งพันบาท  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  เพราะถือเป็นบริการต่อเนื่อง  กล่าวคือไม่รู้ว่าจะเลิกใช้บริการเมื่อใด  เช่น  ตัวอย่างของการใช้บริการมือถือ  จะเห็นได้ว่าแม้ในบางเดือนจะมีการชำระค่าบริการไม่ถึงหนึ่งพันบาท  แต่ก็จะต้องหัก ณ ที่จ่าย เพราะถือว่าเป็นบริการที่ต่อเนื่อง  ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วก็จะมีค่าบริการที่เกินหนึ่งพันบาท  จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  แต่หากเป็นการใช้บริการที่จบกันเป็นครั้งๆ และในแต่ละครั้งก็จ่ายไม่ถึงหนึ่งพันบาท  ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  เช่น  การจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค  เป็นต้น

พุทรา:
โดยทั่วไปถ้าจ่ายเช็คต้องผ่านบัญชีกระแสรายวัน โดยโอนเงินจากบัญชีสะสมทรัพย์ เข้าบัญชีกระแสรายวันจึงมีค่าธรรมเนียม30บาทของวันนั้น ก็เลยคิดว่าเป็นสัญญาต่อเนื่องจึงออกหนังสือรับรองการหักณที่จ่ายให้กับธนาคารเดือนละครั้ง ทางธนาคารก็รับหนังสือรับรองหักณที่จ่ายทุกเดือน บางที่ก็ออกหนังสือรับรองหักณที่จ่าย บางที่ก็ไม่ออก  บางทีก็ออก6เดือน จะทำอย่างไรดี เคยโทรถามสรรพากร แต่รอคำตอบนาน จึงไม่ได้คำตอบ

อ้วน:
จากข้อมูลที่ให้มา  ผมก็มองว่าเป็นบริการต่อเนื่องครับ  ดังนั้นก็จะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินครับ  แต่คงไม่สะดวกที่จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่าย  เท่าที่ผมทราบในทางปฏิบัติก็จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือนละครั้งครับ  เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายผู้หักก็มีหน้าที่นำส่ง  รวมถึงต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย  ส่วนที่จะออก  6 เดือนต่อครั้งนั้น  ตามความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่เหมาะสมครับ  แต่ให้ออกเดือนละครั้งเพื่อความสะดวกตามความเป็นจริงน่าจะเหมาะสมกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม