www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกบัญชีภาษีถูก หัก ณ ที่จ่ายมีเหลือแต่ไม่ขอคืนปี 53

(1/1)

แอมมี่:
ยื่น ภ.ง.ด.50 ปี53 มีภาษีถูก หัก ณ ที่จ่ายเหลือแต่ไม่ประสงค์ขอคืน แล้วต้องบันทึกบัญชียังไงคะ ตอนไหนต้องมีการปรับปรุงบัญชีหรือไม่คะ

moomoo:
 ถ้าจะขอคืน จะต้องขอคืนเป็นเงินสด ภายใน 3 ปี ตามแบบ ค.10 ของกรมสรรพากร ซึ่งทางสรรพากรก็จะตรวจสอบก่อนจะคืนภาษีให้ ซึ่งในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะไม่ขอคืน เพราะเกรงว่าหากถูกตรวจสอบแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้คืนเท่าใด และจะเจอปัญหาในประเด็นอื่นหรือไม่ อาจทำไปทำมาแทนที่จะได้คืนกลับต้องเสียภาษีเพิ่ม แต่เมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้วไม่ขอคืนก็ให้ปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นี้ออกเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งในทางภาษีถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ดังนั้นเมื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีแล้ว ตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ก็อย่าลืมบวกกลับรายจ่ายตัวนี้ด้วยครับ จะบันทึกบัญชีโดย

Dr. ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดจ่าย ( ถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต้องบวกกลับตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Cr. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม