www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สงสัย!! ห้างขายสินค้าแบบซื้อ1แถม1

(1/1)

101:
ได้แผ่นพับจากห้างเวลามีโปรโมชั่นมาก็เยอะแล้ว

ลองคิดเล่น ๆ แบบนักบัญชีดูว่า เค้าทำบัญชีกันอย่างไร

ในกรณีที่ขายสินค้าแบบ ซื้อ 1 แถมอีก 1 ในสินค้าประเภทเดียวกัน ขนาดเท่ากัน ที่รู้ก็คือทางสรรพากรเค้าให้ของที่แถมมีมูลค่าน้อยกว่าของที่ขายไปนี่นา....เลยสงสัย......

town:
ของแถม ( Premium ) กล่าวคือ เป็นสินค้าหรือสิ่งของที่กิจการได้แถมไปพร้อมกับสินค้าที่จำหน่าย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ข้อ 2 (1) มูลค่าของสินค้าที่แถมพร้อมกับการขายสินค้า หรือการให้บริการไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภท และชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือบริการที่กระทำหรือไม่ แต่มูลค่าของสินค้าที่แถมจะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ

http://www.rd.go.th/publish/3399.0.htmlจากหลักเกณฑ์ข้างต้น " ของแถม " จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ภาษีขาย ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

1.  ต้องแถมพร้อมกับการขายสินค้าหรือให้บริการ

2.  สินค้าที่แถมจะเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือให้บริการก็ได้

3.  มูลค่าสินค้าที่แถมต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย

4.  ต้องระบุของแถมในใบกำกับภาษี โดยระบุปริมาณหรือจำนวนสินค้าที่แถม แต่ไม่ต้องระบุจำนวนเงินรบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 01724

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1724&c=actและกระทู้ที่ 01113

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1113&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม