www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจนายหน้าขายที่ดิน

(1/12) > >>

วงแหวน:
       ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ว่า..

1.ถ้าจดในรูปบริษัทหรือ บุคคลอย่างไหนเสียภาษีอย่างไร

2.ถูกหัก ณ  ที่จ่ายไหมคะ และอัตราเท่าไร

3.มีรายได้จากค่าดำเนินการ(เก็บครั้งเดียว) เช่น จะขายบ้านจะลงโฆษณาให้ หาคนมาซื้อ มีกำหนดเวลา 3 เดือน 3-4พัน  (อย่างนี้เรียกว่าธุรกิจนายหน้าหรือป่าวคะ)

4.เมื่อขายได้ จะได้ค่านายหน้า เป็น% อันนี้จะให้รับในนามของบุคคล/คณะบุคคล  ได้ไหมคะ เพราะบริษัทจะได้

ไม่ต้องผ่านรายได้ตัวนี้ จริงๆแล้วคนติดต่อจะได้ไป

5.มีตัวอย่างสัญญานายหน้าค้าที่ดิน ลักษณะแบบนี้ไม๊คะขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ

อ้วน:
สัญญานายหน้าค้าที่ดิน

ทำที่.....................................................................

วันที่............เดือน..............................พ.ศ. .......................   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่........................

ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง............................................

อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”

ฝ่ายหนึ่ง กับ

   ...........................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย ..................................ถนน..................................................................ตำบล/แขวง............................................

อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายหน้า”อีกฝ่ายหนึ่ง

   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้

   

ข้อ1.   โดยมีผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินอันปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินจำนวน................ฉบับซึ่งแนบมาท้ายสัญญานี้และถือว่าเป็นสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และผู้ให้สัญญามาความประสงค์จะทำการขายทรัพย์สินดังกล่าว

   

ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ดำเนินการติดต่อชายทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อทรัพย์สินตามข้อ 1) จนเสร็จการ  และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้าในการขายทรัพย์สินดังกล่าว

   

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ทำการชี้ช่องหรือได้จัดการให้โดยขายในราคาไม่ต่ำกว่าไรละ.................บาท(..................................................)ผู้ให้

สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า แต่ในกรณีนี้ นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าที่ใสการเสียค่าธรรมเนียมในการโอนการสิทธิ์ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าภาษีเงินได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น

   

ข้อ 4. เมื่อผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อโดยได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินไม่รวม/รวมสิ่งปลูกสร้างกัน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................แล้วนั้น

และผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะชำระค่านายหน้าให้แก่นายหน้า

ภายใน............วัน นับแต่ที่ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

   ข้อ 5. ในกรณีที่นายหน้าไม่สามารถทำการชี้ช่อง  หรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายทรัพย์สินกับผู้ให้สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้โดยทันที ทั้งนี้  สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับถึง

วันที่...................................................เท่านั้น   สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าในข้อความตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ....................................................ผู้ให้สัญญา            ลงชื่อ....................................................นายหน้า

        (....................................................)             (....................................................)ลงชื่อ....................................................พยาน                     ลงชื่อ....................................................พยาน        

        (....................................................)             (....................................................)อ้วน:
1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ศึกษาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.htmlภาษีเงินได้นิติบุคคล  ศึกษาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html2.  ตามมาตรา 50  กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata503.  ถ้ารายละเอียดของงานที่ทำให้เป็นการลงโฆษณา  ก็จะไม่ใช่ค่านายหน้าครับ  แต่ถือเป็นค่าโฆษณา  เพราะค่านายหน้า  คือค่าบำเหน็จเพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญา4.  ต่อมาเมื่อขายได้  ก็จะได้รับค่านายหน้า  ซึ่งคิดเป็น %  จากราคาขาย  สาระสำคัญให้ดูก่อนครับว่าใครเป็นผู้รับค่านายหน้า  จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ครับ  ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับ

วงแหวน:
ขอบคุณมากนะคะคุณอ้วน..

ขอถามอีกนิดนะคะ ค่านายหน้า จะถูกหัก ณที่จ่ายกี่%คะ

แล้วค่าโฆษณาจะถูกหักกี่ %(กรณี ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล

และผู้รับเป็นนิติบุคคล/คณะบุคคล/บุคคลธรรมดา)คุณอ้วนกรุณาตอบแบบสั้นๆนะคะ อย่าส่งลิงค์มาให้อ่าน

นะคะ ไม่ชอบอ่านเลยค่ะมันยาววว(ขอแบบสรุปๆน่ะค่ะ)

ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งค่ะ...

อ้วน:
1.  ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  จ่ายให้กับ

-  บุคคล  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า

-  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 32.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าโฆษณา ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 2.0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม