www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ์

(1/2) > >>

Chan:
ขอความกรุณาตอบคำถามด้วยนะคะ

1. บริษัท A ขาดทุน แต่มีหุ้นบุริมสิทธิ์ระบุว่าในปีที่มีการจ่ายเงินปันผลมีสิทธิ์ที่จะได้รับร้อยละ 12 ของหุ้นที่ได้ชำระไว้แล้ว ถ้าขาดทุนก็หมายความว่าไม่ว่าหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใช่มั้ยคะ

2. บริษัท B มีกำไรในปี 49 และได้ล้างขาดทุนสะสมใน ภงด.50 หมดแล้ว แต่ในงบการเงินยังมีขาดทุนสะสมอยู่อีก สามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

3. ข้อ1และ2 หากกรรมการเป็นคนไทยต้องมี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศ ถือหุ้น ใน A และ B ต้องหัก ณ ที่จ่าย 10 หรือ 15% คะ  ถ้าจ่ายให้บริษัทในเครือที่เมืองไทยถือหุ้นเกิน 25% ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

อ้วน:
ในเวบแห่งนี้ยินดีที่จะแสดงความเห็นทุกคำถามครับ  ส่วนจะเป็นที่ถูกใจมากน้อยเพียงใด  สุดแล้วแต่ทุกท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจครับ1.  เงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรแท้ๆ เท่านั้น ( เป็นกำไรทางบัญชีนะครับ ) ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเงินกำไรนั้น หมายถึงเงินที่ได้จากการค้าขายของบริษัทหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เงินกำไรจะได้มาจากปีก่อนๆ หรือในปีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลก็เรียกว่าเงินกำไรดังนั้นถ้าบริษัทยังขาดทุนอยู่  ก็ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ครับ  ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์2.  ก็ไม่ได้ครับ  เพราะขาดทุนทางบัญชีกับขาดทุนทางภาษีเป็นคนละตัวกัน  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ไม่ได้ระบุว่าให้ยึดกำไรขาดทุนตามแบบ ภงด.50  ดังนั้นให้พิจารณากำไรขาดทุนสะสมจากงบการเงินครับเป็นหลัก  ในกรณีนี้ถ้างบการเงินยังเป็นขาดทุนสะสมก็ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ครับ3.  ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนครับว่า  การจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น  ดังนั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ตาม  เงินปันผลถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร   เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ เป็นต้น

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยให้จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นเงินได้ประเภทใด  ต่อมาก็ให้ศึกษาต่อไปว่าตามมาตรา 50 กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้

(2) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) ให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ เว้นแต่

        (ก) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) นอกจากที่ระบุไว้ใน (ข)(ค)(ง) และ (จ) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

 ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 270 ) พ.ศ. 2537 )

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2544 )

        (ข) ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3) (ก) และ(ค) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

 ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2538 )

        (ค) ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3) (ข) ให้ถือว่าผู้ออกตั๋วเงิน ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบุคคลผู้โอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกล่าว ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามส่วนนี้เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน และให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้ และให้ถือว่าภาษีที่เรียกเก็บนั้นเป็นภาษีที่หักไว้

        (ง) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ก) ที่มิได้ระบุใน (ข) และ (ค) แห่งมาตรานี้ ถ้าผู้จ่ายเงินได้มิใช่เป็นนิติบุคคล และจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ไม่ต้องหักภาษีตามมาตรานี้

        (จ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ข) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 10.0 ของเงินได้

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50สรุป  ถ้าจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ที่อยู่ในประเทศไทย  ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10  แต่ถ้าจ่ายเงินปันผลให้กับผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้แต่ก็มีบางกรณีแม้จะได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล  ก็ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 119/2545  เรื่อง  การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร  และส่วนกรณีการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผล  ให้ดูที่ข้อ 9.  ตามตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 119/2545  

http://www.rd.go.th/publish/11162.0.htmlและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินปันผลได้ที่กระทู้ 03294

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3294&c=act

Chan:
ขอบคุณคุณอ้วนมากนะคะ

เบญ:
ขอให้มีโจรย์เรื่องหุ้นเยอะๆหน่อยนะค่ะ ช่วยที

กุ๊กไก่:
สมมติให้หุ้นบุริมสิทธิมีราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาทออกจำหน่ายได้ในราคาหุ้นละ 1,050 บาท อัตราเงินปันผลจ่าย 4.5% อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับเท่าไร

ช่วยตอบด้วยค่ะ คิดไม่ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม