www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินมัดจำ

(1/1)

ก้อย:
ถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 100,000.00 และเรารับเงินมัดจำ 50,000.00 ยังไม่ส่งสินค้า ในเดือน 12/2006 เราจะรับรู้สินค้า 50,000 หรือ 100,000.00

อ้วน:
ในวันที่เรารับเงินมัดจำมาล่วงหน้า  ในทางบัญชีจะถือว่าเงินมัดจำที่รับมาล่วงหน้าดังกล่าวเป็นหนี้สินครับ  จะบันทึกโดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร    53,500

Cr.  เงินมัดจำรับล่วงหน้า ( หนี้สินหมุนเวียน )    50,000

Cr.  ภาษีขาย              3,500ต่อมาเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้ว  ก็จะบันทึกเป็นรายได้ดังนี้

Dr.  เงินสด / ธนาคาร / ลูกหนี้การค้า   53,500

Dr.  เงินมัดจำรับล่วงหน้า ( หนี้สินหมุนเวียน )    50,000

Cr.  รายได้จากการขาย           100,000

Cr.  ภาษีขาย         3,500หากมีข้อมูลหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมยินดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม