www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ผ่าน internet

(1/1)

ThaiCPDonline:
ทำบัญชีสามารถแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 1 มีนาคม 2549  ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำบัญชี สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ทาง Internet ผู้ทำบัญชีท่านใดที่ยังไม่เคยขอหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานธุรกิจที่รับทำบัญชี จะต้องดำเนินการขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีที่มีหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ใช้ USER ID และ Password เดิมในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปีค่ะ โดยผู้ทำบัญชีจะต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ไว้กับตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรมคำแนะนำในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพฯ (CPD) ทาง Internet

การแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในแต่ละปี ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งข้อมูลภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 มีนาคม ของปีถัดไป โดยผู้ทำบัญชีต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีไว้กับผู้ทำบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม โดย ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งข้อมูล

และจำนวนชั่วโมงที่พัฒนาความรู้ ฯ ตามความเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง ซึ่งมี รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้1. การตรวจสอบข้อมูลผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบการแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ได้ทันทีที่แจ้งข้อมูลเสร็จ2 . การแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ2.1 การอบรมหรือสัมมนาให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วันที่เริ่มต้นการอบรม/สัมมนา วัน ที่ สิ้นสุดการ อบรม/สัมมนา ชื่อสถาบันที่อบรม ชื่อหลักสูตรที่อบรม โปรแกรมจะแสดงจำนวนชั่วโมงให้อัตโนมัติ กรณีผู้ทำบัญชีเข้าอบรม / สัมมนาไม่เต็มหลักสูตร ให้ผู้ทำบัญชีแก้ไขจำนวนชั่วโมงตามความเป็นจริง และให้ตรงกับหนังสือรับรอง และถ้าเป็นหลักสูตรเดิมระบบจะไม่นับชั่วโมงซ้ำให้ภายในรอบเดียวกัน (3 ปี )2. 2 การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนาให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วัน ที่เริ่มต้นการเป็นวิทยากร วันที่ สิ้นสุดการเป็นวิทยากร ชื่อสถาบันที่เป็นวิทยากร ชื่อหลักสูตรที่เป็นวิทยากร โปรแกรมจะแสดงจำนวนชั่วโมงให้อัตโนมัติ กรณีผู้ทำบัญชีเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนาไม่เต็มหลักสูตรให้แก้ไขจำนวนชั่วโมงตามความเป็นจริงและให้ตรงกับหนังสือรับรอง ระบบจะทำการคำนวณจำนวนชั่วโมงให้เป็น 3 เท่า และถ้าเป็นหลักสูตรเดิมระบบจะไม่นับชั่วโมงซ้ำให้ภายในรอบเดียวกัน (3 ปี )2. 3 การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วัน ที่เริ่มต้นการสอน วันที่ สิ้นสุดการสอน เลือกว่าเป็น วิชาบัญชี หรือ วิชาที่เกี่ยวข้อง ร หัสวิชาที่สอน ชื่อวิชาที่สอน ชื่อสถาบันการศึกษา ภายในรอบเดียวกัน (3 ปี ) ผู้ทำบัญชีแจ้งได้ไม่เกิน 18 ชั่วโมง (2 วิชา ) และต้องเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำกัน2. 4 การสำเร็จการศึกษาเต็มหลักสูตรในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้นับจำนวนชั่วโมงได้ตามปีที่สำเร็จการศึกษา โดยให้ผู้ทำบัญชีเลือกว่าเป็น คุณวุฒิที่สูงกว่าเดิม หรือ ไม่สูงกว่าเดิมทางด้านใด และเลือกว่า อยู่ระหว่างการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา โดยผู้ทำบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งทุกปี และถือว่าในแต่ละปีของรอบการพัฒนาความรู้สามปีนั้น ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำในแต่ละปี (6 ชั่วโมง) แล้ว(1) กรณีผู้ทำบัญชีแจ้งว่าอยู่ระหว่างการศึกษา หมายความว่า ผู้ทำบัญชีต้องสำเร็จการศึกษาในรอบปีที่แจ้ง(3 ปี ) หาก ผู้ทำบัญชี ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบปีที่แจ้งนั้นหรือไม่ ผู้ทำบัญชีควรต้องมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ฯ ในกิจกรรมอื่น ๆ โดยในแต่ละปีจะต้องมีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย โดย ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง ปีที่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา ซึ่งระบบจะยังไม่นับชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ให้ และเมื่อผู้ทำบัญชีสำเร็จการศึกษาเมื่อใด ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งด้วยว่าสำเร็จการศึกษาระบบจะนับชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ ฯ ให้(2) กรณีผู้ทำบัญชีแจ้งว่าสำเร็จการศึกษา ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ของแต่ละรอบจะนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ ฯ ของรอบนั้น แต่หากสำเร็จการศึกษาในปีที่ 3 ของแต่ละรอบ ผู้ทำบัญชีมีสิทธิเลือกได้ว่าจะนับชั่วโมงเป็นของรอบที่สำเร็จการศึกษาหรือรอบถัดไป โดย ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา จำนวนชั่วโมงระบบจะแสดงให้ตามหลักสูตรที่ศึกษาโดยอัตโนมัติ2. 5 การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วันที่สำเร็จการศึกษา เลือกว่าเป็น วิชาบัญชี หรือ วิชาที่เกี่ยวข้อง ชื่อสถาบันที่ศึกษา รหัสวิชาที่ศึกษา ชื่อวิชาที่ศึกษา วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด เช่น อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระบบจะแสดงจำนวนชั่วโมงให้อัตโนมัติ กรณีผู้ทำบัญชีแจ้งการสำเร็จการศึกษาเฉพาะรายวิชาจะสามารถนับชั่วโมงได้วิชาละ 6 ชั่วโมง และภายในรอบเดียวกัน (3 ปี ) ต้องเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำกัน3. การยกเลิกการแจ้งข้อมูลกรณีที่ผู้ทำบัญชีแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ไม่ถูกต้องให้ผู้ทำบัญชีลบข้อมูล และเข้าไปแจ้งข้อมูลใหม่ได้ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในการแจ้งการพัฒนาความรู้ฯ ให้ท่านสอบถามได้ที่ 02-5474395 ,02-5475977

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม