www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะจดทะเบียนแบบไหนดี

(1/1)

tick:
1.จะจดทะเบียนแบบไหนดี

ขายเครื่องอบแห้งที่เปิดทางเว็บไซต์ โดยเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อก็จะจ้างให้หจก.ที่รับผลิต ผลิตเครื่องให้อีกที

รวมกันทำ  3 คน

แบ่งหน้าที่กันคือ ดูแลเว็บกับบัญชี 1 คน ดูแลติดต่อเรื่องการผลิตเครื่อง 1 คน ออกแบบเครื่อง คน

2. การจะเรียกเก็บเงินมัดจำการผลิตเครื่อง จะต้องออกเอกสารอะไรบ้าง อย่างไร

3.ต้องทำบัญชีอะไรบ้างเบื้องต้น ก่อนให้ผู้รับทำบัญชี ทำต่อ

อ้วน:
1.  จากข้อมูลที่ให้มา  ถ้าเป็นช่วงเริ่มต้น และไม่มีทุนและความชำนาญในการดำเนินกิจการมากนัก  เป็นผมผมจะดำเนินในรูปของบุคคลธรรมดาครับ  เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านิติบุคคล  และมีภาระน้อยกว่านิติบุคคล  แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับ  มีข้อคิดที่จะต้องพิจารณาดังนี้

-  คุณต้องการขายสินค้าโดยคุณเป็นผู้ขายอย่างเดียว  ใช่หรือไม่  หรือต้องการเป็นผู้ผลิตแล้วขาย

-  สินค้าที่คุณขาย  สามารถผลิตเองได้หรือไม่ และต้องใช้ทุนในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด

-  สินค้าดังกล่าวมีการจดสิทธิบัตรหรือไม่  หรือเป็นสินค้าที่ใครๆ ก็สามารถผลิตได้

-  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร  และมีช่องทางการจำหน่ายกี่ทาง

-  การกำหนดราคาขาย  เหมาะสมกับคุณภาพมากน้อยเพียงใดที่ถามเพื่อให้คุณพิจารณาว่า  สรุปแล้วตัวคุณเองมีเป้าหมายในการทำธุรกิจอย่างไร  เพราะถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนแน่นอน  การจะดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จย่อมเป็นไปได้ยากครับ2.  ถ้าการขายเครื่องดังกล่าวตลอดปีที่ผ่านมา  รวมกันแล้วยังมียอดรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่าย  ก็ยังไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  กฏหมายบังคับให้ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html3.  ผมยังไม่ทราบเลยครับว่าสรุปแล้วคุณประกอบธุรกิจในรูปแบบใด เช่น เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยัง  แต่แน่ๆ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบใด  เอกสารในเบื้องต้นที่จะต้องมีก็คือ  หลักฐานการรับเงินที่ออกให้ลูกค้า  พร้อมกับหลักฐานการรับเงินครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม