www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งบเลิก+เสร็จชำระบัญชี

(1/2) > >>

เหินฟ้า:
1.งบ ณ วันเลิก ต้องยื่น ภงด.50 ภายใน 150 วันใช่หรือไม่ครับ และมีอายุความ 1 ปี รึเปล่าครับ

2.งบ ณ วันเลิก มีเงื่อนไขการให้ผู้สอบบัญชีเซ็นต์หรือไม่

และการประชุมอนุมัติงบมีเงื่อนไขอย่างไร

เช่น งบ ณ วันเลิก 19 ส.ค. 48 ผู้สอบเซ็นต์ 19 ก.ย. 48

และมาประชุมอนุมัติงบกลางปี 49 ได้หรือไม่อย่างไร

ขอบคุณครับอ้วน:
1.  ในการยื่นแบบ ภงด.50 ณ วันเลิก  โดยปกติจะต้องยื่นภายใน  150 วันนับแต่วันเลิกตามหนังสือรับรอง และมีอายุความในการยื่นงบล่าช้า  1  ปีนับจากวันครบกำหนด 150 วันไปอีก 1 ปี  แต่ถ้ามีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย  ก็จะยื่นแบบ ภงด.50 ณ วันเลิก  ภายใน  15  วันนับแต่วันเลิกตามหนังสือรับรอง  เนื่องจากการแจ้งเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันเลิกตามหนังสือรับรอง2.  ไม่มีเงื่อนไขในการให้ผู้สอบเซ็นต์ครับ  แต่ผู้สอบจะต้องลงวันที่ในหน้ารายงานผู้สอบหลังวันเลิกครับ  ซึ่งงบ ณ วันเลิกจะไม่ต้องยื่นกับทางกรมพัฒนาธุรกิจและไม่ต้องจัดทำรายงานการประชุมรับรองงบ  เหมือนกับงบปกติครับ  แต่ให้ทำรายงานการประชุมรับรองงบ ณ วันเลิกตามรายงานการประชุมวิสามัญ  ซึ่งจะเป็นส่วนของการดำเนินการเสร็จสิ้นชำระบัญชี  ซึ่งจะไปยื่นงบ ณ วันเลิกกับนายทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเสร็จสิ้นชำระบัญชีครับดูรายงานการประชุมเสร็จสิ้นชำระบัญชีได้ที่กระทู้ 03293

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3293&c=act

อ้วน:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131) เรื่อง    กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ข้อ 1  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังต่อไปนี้แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

(9)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งเลิกกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ                       การเลิกประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การเลิกประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/7070.0.htmlเหินฟ้า:
ขอบคุณมากครับคุณอ้วน

นิชา:
เรียนถามคุณอ้วนค่ะ

กรณีที่จดหจก.มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี จนถังปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินงานอะไรเลยในนามของ หจก.  และไม่เคยส่งงบการเงินเลย  ถ้าดิฉันต้องการจะเลิก หจก. นี้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง????  และต้องเสียค่าปรับอะไรบ้างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม