www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องการยื่นภาษี

(1/1)

คนไม่รู้เรื่องอ่ะคับ:
พอดีเปิด บจ. ทิ้งไว้อ่ะคับ แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจการเลย ตอนนี้เปิดได้มาหนึ่งปีพอดี จะมีปัญหาอะไรไหมครับ เพราะยังไม่ได้ยื่นภาษีเลยสักครั้ง

town:
เมื่อมีสถานะเป็นนิติบุคคล  ก็จะมีภาระและหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้

1.  จัดหาผู้ทำบัญชี  เพื่อลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้กับนิติบุคคล

2.  จัดทำงบการเงินเพื่อยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.  จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

4.  จัดยื่นแบบทางภาษีต่างๆ  ดังนี้

-  แบบ  ภงด.51  ( การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี )

-  แบบ  ภงด.50  ( การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี )

-  แบบ ภพ.30  ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยจะต้องยื่นทุกเดือนไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่ก็ตาม

-  แบบ ภงด. 3 และ แบบ ภงด.53  แบบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายรอนำส่ง  ในกรณีที่ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  กฏหมายก็กำหนดประเภทที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

-  แบบอื่นๆ  ก็จะต้องดูครับว่า  มีไปจดทะเบียนหรือ รายการค้าอะไรบ้างให้รีบดำเนินการติดต่อเพื่อปลดเปลื้องภาระเหล่านี้ครับ

วิตรานันท์:
ภ.ง.ด.50วิตรานันท์:
ภ.ง.ด.50นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม