www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ

(1/1)

ลิ้ม:
บริษัทลิ้มได้ทำสํญญาเช่ารถกับบริษัท ก.และ ก ได้ทำบิลเก็บเป็นค่าเช่ารับล่วงหน้า ซึ่งจริง ๆ แล้วตอนจ่ายเงินจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % แต่ ก. อ้างว่าในสัญญาการเช่าแนบท้ายว่าอัตราค่าเช่าในสัญญานี้ไม่รวมภาษีต่าง ๆ จึงไม่ต้องหักภาษี ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าลิ้มต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เองใช่ไหม โดย

DR ค่าเช่า                     1000

     ภาษีมูลเพิ่ม                 70

     ค่าใช้จ่ายต้องห้าม         50

     CR  ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย                   50

           เงินสด                              1070

แล้วใบหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องให้ ก ด้วยไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม