www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างรายงานการประชุมจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน

(1/1)

นุ่น:
รบกวนขอตัวอย่างรายงานการประชุมจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนค่ะ  และถ้าจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม ควรให้เหตุผลอย่างไรในการลดทุนในรายงานการประชุม  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

duck:
ซื้อหนังสือของอ.ชาย กิตติคุณากร ชือเรือง เปิดบริษัททำอยางไรที่ซีเอด

อ้วน:
1. หลักในการจัดทำรายงานการประชุมต้องมีโครงสร้างดังนี้ครับ1.1 ครั้งที่ XX / ปี ของบริษัท XXXXXX จำกัด

1.2 สถานที่ประชุม ประชุม ณ สำนักงานเลขที่

1.3 วันและเวลาประชุม ประชุมเมื่อ

1.4 ประธานที่ประชุม คือใคร

1.5 ผู้มาประชุม และผู้ที่ไม่มาประชุม นับจำนวนแล้วครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้แต่งตั้ง XXX ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

1.6 ประธานกล่าวเปิดประชุม และก็ไล่ตามวาระการประชุม

1.7 วาระที่ 1 เรื่อง ......... และต้องมีผลของการประชุมตามแต่วาระ เช่นเมื่อแจ้งที่ประชุมตามวาระที่ 1 แล้วก็ควรมีบรรทัดในเรื่องของผลการประชุมในวาระที่ 1 เช่น ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในหลักการและขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปจัดหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งหน้า

วาระที่ 2 ........ ที่ประชุมมีมติทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะทำการตลาดเครื่องสำอาง ในต่างประเทศ โดยมีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ประธานจึงขอให้แต่ละฝ่ายจัดหาข้อมูลมาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณากันใหม่ในการประชุมครั้งหน้า เป็นต้น

1.8 เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

1.9 เลิกการประชุมเวลา เท่าใด

1.10 ลงชื่อประธานที่ประชุม และกรรมการ

1.11 เมื่อมีการประชุมครั้งต่อไป ในวาระแรกต้องเป็นการรับรองรายงานการประชุมในครั้งก่อนครับ นอกนั้นก็เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเป็นรายงานเรื่องนี้โดยตรงผมไม่มีครับ  และอาจดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ตามกระทู้ที่ 03293

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3293&c=act

หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ:
www.databusinesslaw.com ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจบริการ รับลงประกาศโฆษณา และประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ  -      เชิญประชุมผู้ถือหุ้น                                    -  เพิ่มทุน - ลดทุน                                                  

-      ย้ายที่ตั้ง                                                 -  กรรมการเข้า - ออก                      

-      เลิกบริษัท                                               -  ชำระบัญชี

-       เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท                                                  -  ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร                                                    

-       งบดุล                                                    -  ไถ่ถอน , จำนอง

-       บริษัททเงินทุนหลักทรัพย์                            -   บริษัทประกันภัย , บริษัทจำกัด (มหาชน)                                                          

-       ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม                    -  ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

-       เชิญประชุมผู้ถือหุ้น                                     -  แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆของบริษัท                  

-        เปลี่ยนตราประทับ                                                         -  เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

-       ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ฯ                     -  ประกาศจ่ายเงินปันผล  

-           แจ้งให้ชำระหนี้                                                             -  ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นบริษัท

-          หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้                                                -  หนังสือบังคับจำนอง

-         ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ                 -  ประกาศคำสั่งศาล

-        ประกาศอื่นๆ      

ได้รับอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ หนังสือพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE      : 080-2667590TEL             : 089-989886

TEL / FAX     : 02-956-5335E-MAIL    : databusinesslaw@hotmail.com / thamgroup@hotmail.com Website    : www.databusinesslaw.com

                                    ***  ราคาพิเศษ 200 บาท (ราคาไม่รวม vat )  ***

                                                       สสช298/2552

                                                     ISSN 1906 - 5426

                                หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ ลงประกาศ ได้ทุกวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

รับลงโฆษณา  ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น  ให้กับหน่วยงานราชการ  มูลนิธิ องค์กรต่างๆ  และบริษัทเอกชนทั่วไป

 

                       ลงประกาศและโฆษณาได้ทุกวัน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

 

                        ข่าวเที่ยงตรง   สื่อสร้างสรรค์   ถูกกฎหมาย    บริการประทับใจนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม