www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

work permit

(1/1)

นานา:
ขอความรู้คุณอ้วนเกี่ยวกับชาวต่างชาติ กรณีที่มี work pemit  

       -ไปเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่รับเงินเดือนจากบ. จะได้หรือไม่

       -กรณีข้างต้นถ้าต่างประเทศจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ผ่านบริษัทที่เป็นกรรมการ จะต้องนำรายได้เงินเดือนซึ่งเสียภาษีที่ต่างประเทศแล้ว มาเสียภาษีเงินได้ในเมืองไทยอีกหรือเปล่าคะ

ขอบคุณมากคะ

อ้วน:
1.  กรรมการที่เป็นคนต่างชาติ  ถ้าจะต้องลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  ก็ต้องถือว่าเป็นการทำงาน  ดังนั้นกรรมการที่เป็นคนต่างด้าว  ก็จะต้องขอใบอนุญาตทำงาน  ( work pemit )2.  เมื่อกรรมการเป็นคนต่างด้าว  ถ้าจะขอใบอนุญาตทำงานได้  ก็จะต้องขอ visa ชนิด Non-Immigrant ประเภท B  ซึ่งจะเป็นวีซ่าที่จะใช้ขอทำงานเข้ามา  แล้วจึงยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน  ซึ่งการขอใบอนุญาตทำงานนั้น  ก็จะต้องมีการระบุเงินเดือน  ซึ่งเป็นไปไม่ได้  ที่กรรมการชาวต่างชาติจะไม่รับเงินเดือนครับ3.  ผมก็ไม่ทราบว่าเงินเดือนที่ต่างประเทศจ่ายให้กับกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยนั้น  ต้องเสียภาษีในประเทศนั้นหรือไม่  แต่ถ้ากรรมการต่างชาติขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย  และได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง  ซึ่งน่าจะเป็นนิติบุคคล  เงินเดือนที่กรรมการได้รับในประเทศไทยก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ  แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ากรรมการต่างชาติมีเงินได้  ส่วนใหญ่ที่ผมพบ  ก็มักจะไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ  

อ้วน:
แต่ถ้ามีการรับเงินจากต่างประเทศ  ก็ให้ดูตามหลักเกณฑ์ว่าจะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ดังนี้แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้

1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี1.1 หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ

1.2 กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ

1.3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ

1.4 ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร กำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม)2. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี2.1 หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ

2.2 กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ

2.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีเงินได้เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ

(2) ผู้มีเงินได้ นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วยในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน* หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

นานา:
ขอบคุณคุณอ้วนมากคะสำหรับคำตอบ

นิธิกานต์:
กรณีคนต่างชาติทำงานประจำในเมืองไทยอยู่กับบริษัทชื่อ ก.และมีWork permit อยู่กับบริษัท ก. และต่อมาเขามาทำงานPast time กับอีกบริษัท คือ ข.และบริษัท ข.จะต้องจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือน ไม่ทราบว่าบริษัท ข.จะต้องทำอย่างไรบ้าง ในการจจ่ายคชจ.ออกในแต่ละเดือน

ต้องมี work Permit หรือไม่ เพราะบริษัท ก.เขาไม่ยอมให้ work permit และการหักภาษีจะต้องทำอย่างไร ,

ในแต่ละเดือน ช่วยตอบคำถามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะและ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม