www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักณทึ่จ่ายค่าขนส่ง

(1/1)

fon:
กรณีการหักณที่จ่ายค่าขนส่งต้องหักยังไงคะต้องขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่รับขนส่งต้องไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งหรือไม่ที่ต้องหัก 1 %  แต่ถ้าไม่จดทะเบียนกับกรมขนส่งก็ถือเป็นการบริการ หัก 3%  อยากทราบว่าถูกต้องไม่คะ                                              ขอบคุณคะ

อ้วน:
1.  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 มาตรา 608 ได้ให้ความหมายของค่าขนส่งไว้ดังนี้

" อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฏหมายลักษณะนี้ คือบุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปรกติของตน "ดังนั้นการขนส่งจะเป็น

1) เป็นการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

2) ไม่ว่าจะเป็นขนของ หรือคนโดยสาร

3) ต้องทำเป็นประจำ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง2. ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 ( 1 ) ( ณ ) ได้กำหนดว่า " การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม " ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งไม่ต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจ่ายค่าขนส่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยนยน 2544 เป็นต้นไป ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ดังนั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ

2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=836&c=act

3) ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%และศึกษาเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้

http://www.rd.go.th/publish/2355.0.html3. และอย่าสับสนระหว่าง " ค่าเช่ารถ " กับ " ค่าขนส่ง " ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน ค่อนข้างมากในระหว่างการจ่ายเงินค่าเช่ารถกับการจ่ายเงินค่าขนส่ง และประเด็นที่เกิดขึ้น กับ ภาษีอากรก็แตกต่างกันด้วยคือค่าเช่ารถ

1. จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้จ่ายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ค่าขนส่ง

1. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้จ่ายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%ดังนั้นจะทราบได้อย่างไรว่า กรณีใดบ้างการจ่ายเงินจึงจะถือเป็นค่าเช่า กรณีใดบ้างการจ่ายเงินจะถือเป็นค่าขนส่ง ให้พิจาณาที่ " ค่าเช่ารถ " โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. เป็นรายจ่ายที่กิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ " รถ " เช่น จ่ายค่าเช่ารถเพื่อว่าจ้างไปจังหวัดเชียงราย ในระหว่างการว่าจ้างนั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้รถคันดังกล่าว

ข. เป็นรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้รถ โดยมีกำหนดระยะเวลา เช่น จ่ายค่าเช่ารถเพื่อว่าจ้างไปจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา 5 วันสรุป หากเข้าหลักเกณฑ์ค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ไม่ว่าผู้รับจะดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล และไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนกับทางกรมขนส่งแต่อย่างใดครับ

fon:
ขอบคุณค่ะ

พรพิมล มีเศรษฐี:
อย่างนี้ถ้าเขาถือว่าเป็นค่าบริการหัก 3% ได้หรือเปล่า แต่ทางบริษัทฯ รับขนของไปส่ง เราก็จะจ้างคนอื่นขนแล้วให้ขนไป

myanmar:
เที่ยวพม่าเริ่มต้นเชียงใหม่

ย่างกุ้ง   หงสาวดี  อินแขวน  3 คืน  4 วัน  เพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้น

โดยสายการบินแอร์บากัน     เพียง 15,900 .-***  รายละเอียดเพิ่มเติมที่......

www.myanmar-center.com ***

  ทริปเปิดเส้นทางใหม่ ชุดสำรวจเส้นทาง  ราคาเพียง  29,000 .-

เริ่ม  กรุงเทพ – เชียงของ – ห้วยทราย – อุดมไชย – เมืองขวา  - ไตจาง  - เดียนเบียนฟู  - ซาปา – ฮานอย - กรุงเทพ    *** รายละเอียดเพิ่มเติมที่......

 www.myanmar-center.com  ***

บินตรง  เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง

สายการบินแอร์บากัน (AIR Bagan)

ไม่ต้องไปกรุงเทพฯ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์*** รายละเอียดเพิ่มเติมที่......

www.myanmar-center.com ***นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม