www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคล จ้างบุคคลซึ่งที่เป็นพนักงานของบริษัทอื่น

(1/1)

ปราดา:
กิจการได้จดทะเบียนเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล มีพนักงานประจำซึ่งก็จะยื่น ภงด 1 เป็นประจำทุกเดือน ต่อมามีการว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อแปลเอกสาร ซึ่งบุคคลนี้มีงานประจำทำอยู่ที่บริษัทอื่นอยู่แล้ว การส่งมอบงานก็ผ่านทางอีเมล์ ไม่ได้เข้ามาทำงานในออฟฟิศแต่อย่างใด ขอถามว่า

1. ในกรณีนี้จะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าจ้างแปลเอกสารหรือเปล่าคะ

2. ต้องกรอกในแบบ ภงด 1 หรือ ภงด 1ก หรือ ภงด 3 (ไม่มีสัญญาว่าจ้างงาน เป็นการตกลงด้วยวาจาเท่านั้น เพราะว่ารู้จักและเชื่อใจกัน)

3. หากว่าต้องกรอกในแบบ ภงด 1 ทางประกันสังคมเค้าจะบังคับให้เสียประกันสังคมเพิ่มหรือเปล่า ทั้ง ๆ ที่บุคคลนี้มิใช่พนักงานของกิจการ

4. ในแบบ ภงด 1 มีรายละเอียดรายการภาษีที่นำส่งข้อ 3  "หัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 (ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร ตามหนังสือที่ ... ลงวันที่ ..." จะใช้ในกรณีไหนคะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  การว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อแปลเอกสาร  ถือเป็นการจ้างทำงานให้  จึงถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ดังนั้นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้าครับ  แต่ถ้าการหักเหมาในอัตราร้อยละ 3  มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับ  สรรพากรชอบครับ2.  ต้องยื่นตามแบบ  ภ.ง.ด.1  ซึ่งเป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากรส่วนแบบ  ภ.ง.ด.1ก  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากรและแบบ  ภ.ง.ด.3  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/7064.0.html3.  ไม่มีการบังคับครับ  แต่อาจจะต้องทำหนังสือชี้แจงเท่านั้นครับ  เพราะการว่าจ้างบุคคลอื่นทำงานให้นั้น  ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้าง - ลูกจ้าง  แต่เป็นลักษณะของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง  จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นประกันสังคมครับ4.  อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ  เพราะปกติจะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร  แต่เท่าที่ดูจะต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร  จึงเป็นการขอทีละกรณี  กรณีไปครับ

ปราดา:
ขอขอบคุณคุณอ้วนมากค่ะที่ให้กรุณาตอบให้หายข้องใจขอถามอีกนิดเดียวนะคะ ในกรณีที่ยื่นแบบ ภงด 1 โดยคิดอัตราก้าวหน้า จะต้องทำสัญญาว่าจ้างงานกับบุคคลนี้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ได้ทำสัญญาจ้างงานจะมีความผิดหรือเปล่าคะ

อ้วน:
กฏหมายภาษีอากรไม่มีบังคับครับว่าจะต้องทำสัญญาว่าจ้างงานกับบุคคลนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อไม่ได้ทำสัญญาก็ไม่มีความผิดครับ

ปราดา:
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ^_^

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม