www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการสร้างโปรแกรมระบบบัญชี ค่ะ

(1/1)

ชลธิชา:
คือมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา software

และสนใจที่จะสร้าง ระบบบัญชี ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้น

อย่างไร มีแหล่งข้่อมูล ที่ปรึกษา ที่ไหนบ้าง

รวมทั้งค่าใช้จ่าย ( ข้อมูลทางบัญชี หรือ ที่ปรึกษา )

ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  Software Park Thailand

http://www.swpark.or.th/index.php?module=first&page=index2.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://w3.mict.go.th/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม