www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเรื่องการโอนหุ้นครับ

(1/3) > >>

risuku:
อยากจะทราบว่าผู้โอนหุ้นและผู้รับโอนสามารถเดินทางไปทำเรื่องโอนได้ที่ไหนครับ

และผู้โอนและผู้รับโอนสามารถไปดำเนินการเองได้ที่นั้นๆได้เลยใช้มั๊ยครับ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขอบคุณครับ

จั๊กกะจั่น:
ถ้าเป็นการโอนหุ้นภายในบริษัท กันเอง ก็ทำใบโอนหุ้นขึ้นมาและเซ็นทั้งผู้โอน และผู้รับโอน พร้อมพยาน  แล้วจัดทำบอจ.5 ฉบับใหม่(ซึ่งโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว) นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจฯ เพื่อเป็นหลักฐานอีกทีหนึ่ง

duck:
อย่าลืมดูข้อบังคบของบริษัทด้วยว่ามีกำหนดหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการโอนหุ้นหรือไม่ เช่น ต้องเป็นหุ้นที่จ่ายชำระมูลค่าแล้ว การโอนหุ้นต้องเสียอากรแตมป์ด้วย(จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเสีย คนขีดฆ่า) การโอนหุ้นต้องทำเป็นหนังสือ ระบุหมายเลข จำนวน หุ้น

duck:
การโอนหุ้นตามม.๑๑๒๙ อันว่าหุ้นนั้นกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เป็นระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน  มีพยานคนหนึ่งเเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้นๆด้วยอล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นต้องแถลงหมายเลขของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย

การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น(บอจ.๕)

และม.๑๑๓๐ หุ้นใดเงินที่เรียกค่าหุ้นยังค้างชำระอยู่ หุ้นนั้นบริษัทจะไม่ยอมรับจดทะเบียนให้โอนก็ได้ และมีม.ที่ควรรู้คือ ม.๑๑๓๓ถึง ๑๑๔๓ เป็นเรื่องหุ้นในป.พพ.อีก

ส่วนค่าอากรแสตมป์ผู้โอนเป็นผู้เสีย ผู้รับโอนเป็นผู้ขีดฆ่า อัตรา พันละบาท).รัษฎากร ส่วนเรื่องใบหุ้นต้องมีต้องทำด้วย บริษัทส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเพราะไม่รู้ว่าต้องทำรู้แค่ว่าจดตั้งบริษัทแล้วมีชื่อตัวเองเป็นกรรมการแล้วเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นผู้ถือหุ้น ไม่เคยจ่ายค่าหุ้นเสียด้วยซ้ำ ถ้าไม่ทำจะมีความผิดตามพรบ.กำหนดความรับผิด หุ้นส่วน บริษัท ทั้งจำทั้งปรับครับ กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทควรศึกษาด้วยครับ

บอล:
http://forex2you.or.hn หุ้นที่นี่เลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม