www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีดอกเบี้ยเงินกู้จากก่อสร้าง

(1/1)

ต้น:
ถ้าบริษัทเรา ณ ตอนนี้มีทั้งดำเนินธุรกิจแล้วและก่อสร้างอาคารอีกที่ จดทะเบียนบริษัทเดืยวกัน   ตั้งแต่ต้นเราจะเฉลี่ยดอกเบี้ย แต่ณ ปีนี้ หยุดการก่อสร้าง เราจะต้องหยุดปันดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร ช่วยอธิบายด้วย ขอบคุณอย่างสูง เพราะในทางบัญชีให้หยุดปันดอกเบี้ย แต่ทางภาษีจะต้องหยุดหรือไม่ และจะบันทึกบัญชีอย่างไร

อ้วน:
หลักการปันดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  ไปเป็นต้นทุนในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทางบัญชีหรือทางภาษี  ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ  ดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง  ก็ไม่สามารถปันเข้าเป็นต้นทุนของอาคารได้  ดังนั้นในปีนี้ดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครับ  โดยบันทึกบัญชีดังนี้

Dr.  ดอกเบี้ยจ่าย

Cr.  ธนาคาร

ต้น:
ถ้าเงินที่เรากู้มาเพื่อการดำเนินงาน และก่อสร้างตั้งแต่ต้น และ พอมาปี 2549 หยุดการก่อสร้าง แบบนี้จะต้องหยุดปันค่าใชจ่ายหรือไม่อย่างไร

อ้วน:
เงินที่กู้ยืมมาเพื่อดำเนินงานและก่อสร้าง  ก็จะปันดอกเบี้ยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและส่วนที่เป็นต้นทุนการก่อสร้าง  ดังนั้นในปี 2549  เมื่อไม่ได้มีการก่อสร้าง  จึงทำให้เงินที่กู้ยืมมานั้นนำมาใช้เฉพาะส่วนที่ดำเนินงาน  จึงถือว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปี 2549  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด เนื่องจากหยุดการก่อสร้าง  จึงไม่มีการปันดอกเบี้ยเข้าเป็นต้นทุนการก่อสร้างครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม