www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

vat

(1/2) > >>

น้อย:
จะทำอย่างไรดี บริษัทจดทะเบียน Vat แล้ว ณ ตอนนี้กำลังก่อสร้าง โรงแรมอยู่ และ จะขอ vat คืน จะต้องยื่นอะไรหรือไม่

น้อย:
จะต้องยื่น ภ.พ 05.1 หรือไม่ และถ้ายื่นจะต้องยื่นอะไรอืก ตอนเราส่ง เครม vat

อ้วน:
( ขอข้อมูลเพิ่มเติม ) ก่อนอื่นให้คุณน้อยทำความเข้าใจก่อนครับว่า  

1.  ตกลงแล้วธุรกิจของคุณน้อยประกอบกิจการอะไร

2.  เป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว  และมีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  ถ้ามีคืออะไร

3.  และได้มีการขอเฉลี่ยภาษีซื้อก่อนการก่อสร้างหรือไม่ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตาม  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.htmlแล้วค่อยคุยกันต่อครับ  

อ้วน:
การแจ้งรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการใช้พื้นที่อาคาร

เมื่อกิจการมีการก่อสร้างอาคารจะต้องมีการแจ้งรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการใช้พื้นที่อาคารต่ออธิบดีกรมสรรพากรดังนี้

1.  แจ้งรายการประมาณการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูล

ค่าเพิ่ม  โดยยื่นแบบการใช้พื้นที่อาคาร  ภ.พ.05.1  ภายใน  30  วันนับแต่วันเริ่มทำการก่อสร้างอาคาร หรือวันที่ได้รับอนุมัติให้ทำการก่อสร้างอาคาร  แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน2.  แจ้งรายการวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์  โดยยื่นแบบ ภ.พ.05.2  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์3.  แจ้งรายการเกี่ยวกับการเริ่มใช้อาคารไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยยื่นแบบ ภ.พ.05.3  ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มใช้อาคาร4.  แจ้งรายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคารตามแบบ ภ.พ.05.4  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคารการแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้อาคารจะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง  ทั้งนี้ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุให้ภาษีซื้อที่ได้เฉลี่ยไว้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม  ในกรณีที่มิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  กิจการไม่มีสิทธินำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ไปหักออกจากภาษีซื้อ

น้อย:
วิธีการเฉลี่ย อย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม