www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้ก่อสร้าง

(1/1)

น้อย:
ถ้าเราทำสัญญาจ้างระบบท่อ การชำระเป็นงวด เราจะออกใบกำกับภาษีขายตอนไหน และหลักการรับรู้รายได้ทำอย่างไร และวิธิการหาต้นุทน บันทึกบัญชีเหมือน ก่อสร้างหรือไม่

ช่วยอธิบายให้ด้วยขอบคุณมาก

อ้วน:
1.  เมื่อเป็นการให้บริการ  ตามมาตรา 78/1 ได้กำหนดจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2) การให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ ให้ความรับผิดตามส่วนของบริการเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย

     (ก) ได้ออกใบกำกับภาษี หรือ

    (ข) ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้น ตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata78_12.  หลักการรับรู้รายได้ก็ไม่ต่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับ  ไม่ว่าการวิธีการคำนวณต้นทุนและการบันทึกบัญชีครับ

น้อย:
ทำอย่างไรค่ะ ช่วยอธิบายด้วย

ขอบคุณมากค่ะ

น้อย:
แล้วการขายระบบท่อ การทำสัญญา แบบนี้สามารถถือเป็นการบริการได้ใช่ไหม แล้วเบบนี้เราควรจะแยกงานอย่างไร เพราะว่าเราขายท่ออย่างเดียวด้วย และ ทำสัญญาระบบท่อด้วย ช่วยนแนะนำด้วย

ขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ต้องขอโทษด้วยครับ  ที่ผมไม่สามารถอธิบายถึงหลักการรับรู้รายได้ทำอย่างไร และวิธิการหาต้นทุน และบันทึกบัญชี  เนื่องจากรายละเอียดของแต่ละประเภทธุรกิจแตกต่างกัน  แต่หลักการใหญ่กล่าวคือ  ต้องพิจารณาก่อนครับว่าสรุปแล้วเราประกอบธุรกิจอะไร  มีลักษณะของโครงสร้างรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไร  ในแต่ละส่วนจะมีภาระภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง  ส่วนในเรื่องของรายได้และรายจ่าย  ก็ให้มองใน 2 มุมมองกล่าวคือ

1.1  มุมมองทางบัญชี  มีหลักการรับรู้รายได้-รายจ่ายอย่างไร

1.2  มุมมองทางภาษีอากร  มีหลักการรับรู้รายได้-รายจ่ายสำหรับภาษีแต่ละตัวอย่างไร  เช่น

-  การรับรู้รายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล

-  การรับรู้รายได้ทางภาษีมูลค่าเพิ่มจะสังเกตุได้ว่า  รายได้ในทางบัญชี  อาจจะไม่เท่ากับรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  แต่รายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  อาจจะเท่ากับรายได้ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือในบางกรณี  รายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  ก็ไม่เท่ากับรายได้ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น2.  ขายก็ถือขาย  บริการก็คือบริการ  ดังนั้นคุณน้อยต้องชัดเจนครับว่าตกลงแล้วกิจการประกอบธุรกิจอะไรบ้าง  ซึ่งในเบื้องต้น  ถ้ามีทั้งการขายท่อโดยไม่รวมติดตั้ง  และมีการให้บริการติดตั้งท่อ  โดยไม่ได้ขายท่อ  หรือมีทั้งขายพร้อมติดตั้ง  ดังนั้นสามารถแยกสัญญาได้หรือไม่  ตามความเห็นส่วนตัวก็สามารถทำได้ครับ  แต่ควรจะเปิดใบกำกับภาษีแยกคนละใบตามสัญญาที่แยกงาน  เช่น  สัญญาซื้อขาย  1  ฉบับ ( ถือเป็นการซื้อขาย )  และสัญญารับจ้างติดตั้ง  อีก  1  ฉบับ ( ถือเป็นการบริการและจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยครับ )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม